วิสัยทัศน์ (Vision)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง
ภายใต้การบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก
clients-logo

อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 

อัตราดอกเบี้ย

   

เงินฝากออมทรัพย์

ไม่เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 

เงินฝากประจำ

ฝากประจำ (เสียภาษี) ร้อยละ 2.50 ต่อปี
 

เงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
512-6-00937-0
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
0-2002437324-1
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
0-20051843800
 
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์
054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com

การนับสิทธิ์ค้ำประกันของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การนับสิทธิ์ค้ำของสัญญา ดังนี้ เงินเดือนต่ำกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 3 คน
พร - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายใน เงินเดือนเกินกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 4 คน
พน - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายนอก เงินเดือนเกินกว่า 17,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 5 คน
สป - เงินกู้สามัญปกติ เงินเดือนเกินกว่า 22,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 6 คน
สก - เงินกู้สามัญระยะปานกลาง เงินเดือนเกินกว่า 27,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 7 คน

หมายเหตุ

วฐ - เงินกู้วิทยฐานะ ค้ำได้ไม่เกินคนละ 2 สัญญา

ส - สวัสดิการต่างๆ ไม่นับสิทธิ์ค้ำ

เงินเดือนเกินกว่า 32,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 8 คน
เงินเดือนเกินกว่า 37,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 9 คน
เงินเดือนเกินกว่า 42,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 10 คน
เงินเดือนเกินกว่า 44,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 11 คน
เงินเดือนเกินกว่า 46,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 12 คน
เงินเดือนเกินกว่า 48,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 13 คน
เงินเดือนเกินกว่า 50,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 14 คน

ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศ โครงการสวัสดิการสินเชื่ออุ่นใจ พ.ศ. 2567 วันที่ประกาศ 2024-06-05
- ประชาสัมพันธ์ ขยายการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) วันที่ประกาศ 2024-06-05
- ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) วันที่ประกาศ 2024-06-04
- ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ (ร่วมบุญ สอ.) วันที่ประกาศ 2024-05-27
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 วันที่ประกาศ 2024-05-09
- สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 วันที่ประกาศ 2024-04-17
- ประกาศ การตัดจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ หรือที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในสหกรณ์ ประจำปี 2567 วันที่ประกาศ 2024-04-09
- (อัพเดต) คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน วันที่ประกาศ 2024-04-09
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 วันที่ประกาศ 2024-04-01
- อัพเดต ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 20 มีนาคม พ.ศ.2567 วันที่ประกาศ 2024-03-20
 
   

ภาพกิจกรรม

สารประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567
ดูทั้งหมด