สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

   
 
1. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ก่อนวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
50,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
500,000 บาท
600,000 บาท
 
1.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
50,000 บาท
100,000 บาท
150,000 บาท
200,000 บาท
250,000 บาท
300,000 บาท
350,000 บาท
400,000 บาท
450,000 บาท
600,000 บาท
 
สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ 50%
ของเกณฑ์ทุกช่วงตามข้อ 1.1 หรือ 1.2
 
2. เงินช่วยค่าทำบุญงานศพ
2.1 สำหรับสมาชิก ศพละ
2.2 บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ศพละ
2,500 บาท
1,000 บาท
 
3. สวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.1 อายุการเป็นสมาชิก 5-10 ปี
3.2 อายุการเป็นสมาชิก 10-20 ปี
3.3 อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป
10,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
 
4. สวัสดิการสำหรับสมาชิกพิการ
สมาชิกสหกรณ์ฯ พิการที่เป็นอัมพาต หรือการสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในร่างกายโดยถาวรสิ้นเชิงเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอรับได้ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 2,000บาท
 
5. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเข้านอนพักรักษาพยาบาล
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้านอนรักษาพยาบาลโดยมี
ใบรับรองแพทย์ขอรับสวัสดิการได้ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1,000บาท
 
6. สวัสดิการหุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ คนละ 30 หุ้น(300 บาท)
 
7. สวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีอายุครบ 50,60,70 และ 80 ปี ขอรับสวัสดิการได้ จำนวน 2,000บาท
 
8. สวัสดิการของขวัญวันเกิดแก่สมาชิก
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ได้รับสวัสดิการของขวัญวันเกิดปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
     - อายุ 65 – 75 ปี 1,000 บาท
     - อายุ 76 – 85 ปี 2,000 บาท
     - อายุ 86 – 90 ปี 3,000 บาท
     - อายุ 91 – 99 ปี 5,000 บาท
     - อายุ 100 – ปีขึ้นไป 10,000 บาท
 
9. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
สมาชิกสหกรณ์ฯที่มีทายาทใหม่ตามกฎหมาย ได้รับสวัสดิการครอบครัวละ 1,000 บาทต่อครั้ง
โดยต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
10. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรือรังช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับสวัสดิการรายละ 3,000 บาท ต่อปี
 
11. สวัสดิการสมาคมสงเคราะห์ศพที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ถ้าถึงแก่กรรมจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้
     - สมาคมฌาปนกิจ สอ.
     - สมาคมฌาปนกิจ สสอ.
     - สมาคมฌาปนกิจ ร่วมบุญ
     - สมาคมฌาปนกิจ ครูไทย (สสอค.)
     - สมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ.
     - สมาคมฌาปนกิจ ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
     - สมาคมฌาปนกิจ สส.สท.
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
160,000 บาท
160,000 บาท
150,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท
450,000 บาท