ประวัติของสหกรณ์


 

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  จำกัดได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2511
เมื่อวันที่  11 เมษายน 2521   ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 31  พฤษภาคม  2521 เป็นต้นมา
และได้จดทะเบียนข้อบังคับ 10/2521 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 5600000/25481 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2548
(แทนข้อบังคับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.026245)

    แรกตั้งมีสมาชิก  396  คนทุนเรือนหุ้น  55,890  บาท ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2522
ได้รับโอนสมาชิกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด จำนวน  1,579  คน เงินค่าหุ้น
และเงินสำรองหลังจากชำระหนี้แล้วคงเหลือ 398,694.75  บาท
เมื่อเริ่มก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัดได้อาศัยสำนักงานส่วนราชการศึกษาอำเภอเมืองพะเยา
เป็นที่ทำงานชั่วคราว และปีต่อมาได้ไปอาศัยส่วนราชการบ้าง เช่าอาคารเอกชนบ้าง
 เป็นอาคารสำนักงานหลายแห่ง 
    เมื่อวันที่  1   พฤศจิกายน   2528 คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการจัดซื้อ  อาคารสำนักงาน
เป็นตึก 3 ชั้น 2  คูหา  กว้าง  8  เมตร ยาว 18  เมตร ราคา 1,310,000 บาท (ปัจจุบันได้จำหน่ายไปแล้ว)
    การดำเนินงานเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนขณะนี้สหกรณ์ ฯ ได้สร้างสำนักงานเป็นของตนเอง
โดยได้ซื้อที่ดินพร้อมสำนักงานในเนื้อที่ 1 ไร่ เป็นจำนวนเงิน  10,461,880.-บาท
ตั้งอยู่ เลขที่ 672 หมู่ 3 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
และได้เปิดใช้สำนักงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบันนี้
    ปี พ.ศ.2549-2558 ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 29 ตารางวา เป็นเงิน 21,827,500 บาท
และได้สร้างหอประชุม พร้อมลานจอดรถเป็นเงิน 30,837,530 บาท ปัจจุบันมีที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 29 ตารางวา