ภาพกิจกรรม 2566

   
 

 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูเชียงใหม่
   วันที่ 28 เมษายน 2566
 


 
- พิธีมอบเงินสนับสนุน องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
   วันที่ 24 เมษายน 2566
 


 
- การประชุมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
   วันที่ 22 เมษายน 2566
 


 
- พิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ในโอกาสปรับปรุงสำนักงานฯ
   วันที่ 05 ธันวาคม 2566
 


 
- การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ประจำปี 2566
   วันที่ 24 ธันวาคม 2566
 


 
- สนง.สหกรณ์จังหวัด นำนักเรียน สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยา มาทัศนศึกษาดูงานด้านสหกรณ์
   วันที่ 27 ธันวาคม 2566