สนง.สหกรณ์จังหวัด นำนักเรียน สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยา มาทัศนศึกษาดูงานด้านสหกรณ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2566