คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

 
นายสุวิทย์ พยัคฆ์กุล
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
 
นายชัยวัฒน์ พรินทรากุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
นายจรินทร์ เชื้อสะอาด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
นายวีรพงษ์ ปิงเมือง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
นายสำราญ จันต๊ะ
ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ