ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

     
   

Download โปรแกรม เงินฝาก ออมทรัพย์ออมความดี
- คู่มือ
- schBnk300
- schBnk300P
- schBnk311
- schBnk314(schBnk312)_setup ความต้องการระบบ Windows 10 หรือ 11 และ Office Access 2010-2019
- ตัวอย่างการเตรียมไฟล์ excel เพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมธนาคารโรงเรียน

 
- ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2566
 
- รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2566
 
- แบบขอรับคืนเงินค่าหุ้นบางส่วน
 
- คู่มือการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน มือถือ NEW
     
 
- คำร้องขอลดส่งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนกรณีสหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
- แบบคำขอเข้าร่วม บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM
- ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
- ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์
- หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับผลประโยชน์
- ใบคำร้องทั่วไป
- ใบลาออกสหกรณ์
- คำขอชลอหุ้น หนี้ เนื่องจากเกษียณ
- เอกสารแจ้งการโอนย้าย
- คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมรายเดือน (หุ้น)
- คำขอเปลี่ยนแปลงชำระหนี้รายเดือน
- ใบขอเปลี่ยนแปลงเงินออมทรัพย์
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าและ ชื่อ-สกุล
     
แบบขอรับเงินสวัสดิการ
- รับขวัญทายาทใหม่
- สมาชิกสมรสแล้วไม่มีบุตร
- สมาชิกครองโสด
- แบบขอรับทุนการศึกษาบุตร
- แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ ( 60 ปี )
- สมาชิกเจ็บป่วย
- สมาชิกพิการ
- สมาชิกฟอกไต
- แบบขอรับเงินสวัสดิการในการรักษาโรคมะเร็ง
- สมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (ติดเตียง)
- แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือภัยธรรมชาติ

   

เอกสารแบบคำขอกู้เงิน
- แบบคำขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2564
- คำขอกู้เงินเบิกเกินบัญชีเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
- คำขอกู้เงินสามัญสามัญระยะยาว
- คำขอกู้เงินสามัญสามัญปานกลาง
- คำขอกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการ
- คำขอกู้เงินสามัญตามวิทยฐานะ
- คำขอกู้เงินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ
- คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
- คำขอกู้เงินพิเศษ
- คำขอกู้เงินโครงการสวัสดิการสินเชื่ออุ่นใจ พ.ศ. 2567

   

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเอื้ออาทร
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญระยะปานกลาง
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้วิทยฐานะ
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้โครงการสวัสดิการครูไทยเพื่อครูพะเยา
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ตามโครงการจัดสวัสดิการคืนเงิน กบข. ในหนี้ที่สมบูรณ์
- เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้พิเศษ

   

เอกสารเกี่ยวกับ สอ.และร่วมบุญ
- ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูพะเยา แก้ไข พ.ศ.2559
- ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ร่วมบุญ พ.ศ.2559
- คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก สอ. , ร่วมบุญ
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ.
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกร่วมบุญ
- หนังสือมอบอำนาจ
- หนังสือเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์
- ขอรับเงินสงเคราะห์ร่วมบุญ
- ขอรับเงินสงเคราะห์ สอ.
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่หักเงินสมาคม
- แบบฟอร์มลาออกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

   

เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด (สสอ.)
- คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก สสอ.
- ใบสมัครสมาชิก สสอ.
- ใบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ สสอ.

   

เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
- ใบสมัครสมาชิก สฌอน.

   

เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
- ใบสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ
- ใบสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสมทบ

   

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
- ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ (ผ่านศูนย์)
- ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (ผ่านศูนย์)

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
- ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ
- ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสมทบ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.)
- ใบสมัครสมาชิก สสอน.

     
    - logo สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด