ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 
นายชุมพล คำปา
ประธานที่ปรึกษา
 
นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า
ที่ปรึกษา
 
นายวันชัย กันทะวงศ์
ที่ปรึกษา
 
ดร.ธงชัย คำปวง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์