กรรมการอำนวยการ

 
นายจักรแก้ว ทะปน
ประธานคณะกรรมการ
 
นายถวัลย์ จางวิริยะ
รองประธาน
 
นายมงคล แสนหอม
รองประธาน
 
นายจวน มั่งมูล
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายนันทพล ฟูสีกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
           
           

กรรมการเงินกู้

 
นายพัฒนศักดิ์ อภิวงศ์
ประธานกรรมการ
 
นายวิทวัส ปัญจบุรี
กรรมการ
 
นายณรงค์ วงค์ศิริ
กรรมการ
 
นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์
กรรมการ
 
นายสุรศักดิ์ สมศรี
กรรมการและเลขานุการ
 
           
           

กรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

 
นายยงศักดิ์ ปินใจ
ประธานกรรมการ
 
นายธนเดช นามบ้าน
กรรมการ
 
นางผ่องศรี ผ่องกาย
กรรมการ
 
นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์
กรรมการ
 
นางสาวรัตติกรณ์ วงศ์เมือง
กรรมการและเลขานุการ