พิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ในโอกาสปรับปรุงสำนักงานฯ

วันที่ 05 ธันวาคม 2566