ภาพกิจกรรม 2563

   
 

 
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
   วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2563
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- โครงการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
   วันที่ 31 ตุลาคม 2563
- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่
   วันที่ 17 ตุลาคม 2563
- การอบรมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบฯ และเจ้าหน้าที่ เรื่องการควบคุมภายใน
   วันที่ 3 ตุลาคม 2563
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี 2563
   เดือนกันยายน 2563
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
   วัน 24 สิงหาคม 2563
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
   วัน 20 สิงหาคม 2563
- โครงการพัฒนาสมาชิก เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
   
- โครงการพัฒนาสมาชิก เดือน มีนาคม 2563
   
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่
   วัน 7 กุมภาพันธ์ 2563
- โครงการพัฒนาสมาชิก เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
   
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
   วันที่ 17 มกราคม 2563