ภาพกิจกรรม 2560

   
 

 
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
   วันที่ 26 กันยายน 2560
- โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561