ภาพกิจกรรม 2564

   
 

 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขพะเยา จำกัด
   วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
- การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักงานสหกรณ์ฯ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19
   วันที่ 15 เมษายน 2564
- การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2563
   วันที่ 11 เมษายน 2564
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
   วันที่ 9 เมษายน 2564