วิสัยทัศน์ (Vision)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง
ภายใต้การบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก
clients-logo

อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 

อัตราดอกเบี้ย

   

เงินฝากออมทรัพย์

ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.75
เกิน 1 ล้านบาท 2.00
 

เงินฝากประจำ

ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
 

เงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.50
 

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
0-20051843800
 
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์
054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com

ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบขอรับเงินสวัสดิการในการรักษาโรคมะเร็ง วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศ รับสมัคร สมาคม สส.สท.สมาคมสูงวัย ใส่ใจวัยเกษียณ วันที่ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2566
- คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2566 วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2566
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2566
- สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2565
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2565
- สส.สท.สมาคมสูงวัย ใส่ใจวัยเกษียณ รับสมัคร 1-30 ธันวาคม 2565 วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2565
- ประกาศ ยกเลิกโครงการสวัสดิการเยียวยาโควิด -19 วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2565
 
   

ภาพกิจกรรม

สารประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
ดูทั้งหมด