วิสัยทัศน์ (Vision)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง
ภายใต้การบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก
clients-logo

อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 

อัตราดอกเบี้ย

   

เงินฝากออมทรัพย์

ไม่เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เกิน 1 ล้านบาท ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 

เงินฝากประจำ

ฝากประจำ (เสียภาษี) ร้อยละ 2.50 ต่อปี
 

เงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
512-6-00937-0
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
0-2002437324-1
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
0-20051843800
 
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์
054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com

การนับสิทธิ์ค้ำประกันของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การนับสิทธิ์ค้ำของสัญญา ดังนี้ เงินเดือนต่ำกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 3 คน
พร - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายใน เงินเดือนเกินกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 4 คน
พน - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายนอก เงินเดือนเกินกว่า 17,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 5 คน
สป - เงินกู้สามัญปกติ เงินเดือนเกินกว่า 22,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 6 คน
สก - เงินกู้สามัญระยะปานกลาง เงินเดือนเกินกว่า 27,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 7 คน

หมายเหตุ

วฐ - เงินกู้วิทยฐานะ ค้ำได้ไม่เกินคนละ 2 สัญญา

ส - สวัสดิการต่างๆ ไม่นับสิทธิ์ค้ำ

เงินเดือนเกินกว่า 32,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 8 คน
เงินเดือนเกินกว่า 37,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 9 คน
เงินเดือนเกินกว่า 42,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 10 คน
เงินเดือนเกินกว่า 44,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 11 คน
เงินเดือนเกินกว่า 46,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 12 คน
เงินเดือนเกินกว่า 48,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 13 คน
เงินเดือนเกินกว่า 50,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 14 คน

ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) วันที่ประกาศ 2023-11-22
- ประกาศ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 วันที่ประกาศ 2023-11-20
- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 วันที่ประกาศ 2023-11-13
- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 วันที่ประกาศ 2023-11-13
- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 วันที่ประกาศ 2023-11-13
- ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ วันที่ประกาศ 2023-11-09
- เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯไปใช้สิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนิน และผู้ตรวจสอบกิจการ วันที่ประกาศ 2023-11-07
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 วันที่ประกาศ 2023-11-03
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาล่วงหน้า ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 วันที่ประกาศ 2023-11-02
- ประกาศ แบบฟอร์มสมัครประกันอุบัติเหตุ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2566 วันที่ประกาศ 2023-10-31
 
   

ภาพกิจกรรม

สารประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566
ดูทั้งหมด