วิสัยทัศน์ : ระดมทุนให้เพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง รักษามาตรฐานการบริการ
เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม ภายใต้การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมภิบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าสู่เวบไชต์