วิสัยทัศน์ : ระดมทุนให้เพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงของการเงิน สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง รักษามาตรฐานการบริการ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักเศรฐกิจพอเพียง

อุดมการสหกรณ์
คือแนวความคิดที่เชื่อว่า
หลักการและวิธีการสหกรณ์
จะช่วยแก้ปัญหาเศรฐกิจ
และสังคมให้มีความอยู่ดีกินดี
มีความสุข
โดยการช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เข้าสู่เวบไชต์