เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

 
นายนคเรศ ราชจริต
ผู้จัดการ
 
นายทองเกษตร นาแพร่
รองผู้จัดการ
นางพัชราภรณ์ คำปินไชย
รองผู้จัดการ
นางนภาพร ปัญญาทิพย์
รองผู้จัดการ
นางอัจฉราพร ศรีประภา
รองผู้จัดการ
       
นางกาญจนา อุทัยศรี
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
นางจิรัตน์ติกาล ทรายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น
นางสาวิตรี ใหม่นา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางภาชื่น ฤทธิ์มณี
เจ้าหน้าที่บริการ
       
นางณัฐพร ป้อมบ้านต้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
นายนรนนท์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายสิริกร จันทรวงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางอัจฉราพรรณ กันทะวัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
       
นายจิรายุส บัวอินทร์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวรัชชกร นาแพร่
เจ้าหน้าที่เงินรับฝาก
นายนคร พันธ์ปัญญา
รักษาความปลอดภัย
นายผัด เมืองวงศ์
รักษาความปลอดภัย
       
     
นายทรงศักดิ์ นามวงค์
รักษาความปลอดภัย