ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ พ.ศ.2561 วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2561
- ประกาศ เรื่องการให้บริการสมาชิกในวันที่ 16 พ.ค. 2561 วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2561
- ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2561 วันที่ประกาศ 25 เมษายน. 2561
- คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการมอบอำนาจ ประจำปี 2561 วันที่ประกาศ 9 เมษายน. 2561
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ประกาศ 12 มีนาคม 2561
- ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เอกสาร วันที่ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2561
- การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนิการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ ชี้แจงการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้ วันที่ประกาศ 6 พฤศจิกายน 2560
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 178 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
   วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
- ประธานและคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีงานวันครู 2561
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
-สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสหกรณ
   
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
   วันที่ 26 กันยายน 2560
- โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:1130547

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com