>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 

ประกาศ ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2560  


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2560  


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2560  


จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 166 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)
 
     
     
     
 
 
การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
วันที่ 26 กันยายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลัก ได้แก่
     หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ     ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส         ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 6 หลักหลักการมีส่วนร่วม ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 8 หลักนิติธรรม                 ผลการประเมิน ผ่าน
     การประเมินรวม 4 หลัก                ผลการประเมิน ผ่าน
 
ดูภาพกิจกรรม


 
โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
เพื่อสำรวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
 
ดูภาพกิจกรรม


 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ดูภาพกิจกรรม


ดูกิจกรรมทั้งหมด

 
     
     
     
 
1.  ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย
2.  โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
3.  โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
4.  โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร
      หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

5.  โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
6.  โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7.  โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ
8.  โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
9.  โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก
10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
11. พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจากราชการ
12. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
13. สนับสนุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
14. สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา
15. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
16. โครงการออมทรัพย์ออมความดี
17. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
18. โครงการพัฒนาลานจอดรถ
19. โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่
20. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
21. การจัดการอบรมและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
 
     
     
     
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 13
จำนวนผู้เข้าชม:1052913

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th