>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 
 


     
     
 

ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2560/1

วันที่ประกาศ
26 เมษายน. 2560  


ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

วันที่ประกาศ
26 เมษายน. 2560  


ประกาศ เรื่องว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก พ.ศ.2560

วันที่ประกาศ
31 มีนาคม 2560  


ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2560

วันที่ประกาศ
31 มีนาคม 2560  


ประกาศ เรื่องการปรับอตราดอกเบี้ย พ.ศ.2560

วันที่ประกาศ
3 กุมภาพันธ์ 2560  


จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 138 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)
 
     
     
     
 
 
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย
วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้เดินทางเข้าพื้นที่พบปะและมอบเงินให้กับสมาชิกประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
สมาชิกเลขที่ 008503 นายธวัส ซื่อสัตย์ ข้าราชการบำนาญอำเภอปง
 
ดูภาพกิจกรรม


 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
การประชุมใหญ่สามัญ สันนิบาตสหกรณ์ จ.พะเยา ประจำปี 2559
และบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างสันนิบาตสหกรณ์ จ.พะเยา
ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.พะเยา
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


ดูกิจกรรมทั้งหมด

 
     
     
     
 
1.  ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย
2.  โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
3.  โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
4.  โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร
      หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

5.  โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
6.  โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7.  โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ
8.  โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
9.  โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก
10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
11. พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจากราชการ
12. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
13. สนับสนุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
14. สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา
15. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
16. โครงการออมทรัพย์ออมความดี
17. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
18. โครงการพัฒนาลานจอดรถ
19. โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่
20. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
21. การจัดการอบรมและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
 
     
     
     
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
     
     
   
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:1001526

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th