>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนิการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ
21 พฤศจิกายน 2560  


ประกาศ ชี้แจงการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ
15 พฤศจิกายน 2560  


ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้

วันที่ประกาศ
6 พฤศจิกายน 2560  


จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 171 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)
 
     
     
     
 
 
การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
วันที่ 26 กันยายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลัก ได้แก่
     หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ     ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส         ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 6 หลักหลักการมีส่วนร่วม ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 8 หลักนิติธรรม                 ผลการประเมิน ผ่าน
     การประเมินรวม 4 หลัก                ผลการประเมิน ผ่าน
 
ดูภาพกิจกรรม


 
โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
เพื่อสำรวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
 
ดูภาพกิจกรรม


 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ดูภาพกิจกรรม


ดูกิจกรรมทั้งหมด

 
     
     
     
 
1.  ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย
2.  โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
3.  โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
4.  โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร
      หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

5.  โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
6.  โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7.  โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ
8.  โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
9.  โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก
10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู
11. พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจากราชการ
12. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
13. สนับสนุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
14. สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา
15. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
16. โครงการออมทรัพย์ออมความดี
17. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
18. โครงการพัฒนาลานจอดรถ
19. โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่
20. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
21. การจัดการอบรมและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก
 
     
     
     
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:1087199

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th