อนุกรรมการ

 
       
นายสมควร หงส์ทอง
อนุกรรมการ
 
    นายถนอม นาแพร่
อนุกรรมการ
 
นายชัยยุทธ แก้วประภา
อนุกรรมการ
 
   
นายทองเกษตร นาแพร่
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
 
   นายทองคำ ไชยลังกา
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ