กลยุทธ์การดำเนินงาน

 
          เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ (Strategy map)
เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองกรณ์ให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
และเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความสำพันธ์ที่ดีของคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
          1.1 โครงการสัมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่
          1.2 โครงการประชุมประจำเดือนของกรรมการและเจ้าหน้าที่และสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
          1.3 โครางการศึกษาดูงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปและกำหนดโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
          2.1 การสร้างทีมงานเข้มแข็งโดยการเวียนงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
          2.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพให้บริการ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย 3 กรยุทธ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
          1.1 โครงการของที่ระลึกสมาชิก
          1.2 โครงการพบปะผู้เกษียณอายุราชการ
          1.3 โครงกาาของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มการตองสนองความต้องการของชีวิต
          2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น จดหมายนำข่าว Web site ข่าวทาง e-mail
          2.2 โครงการทุกบัญหามีคำตอบ เช่น ตอบคำถามทาง E-mail ทางโทรศัพท์
          2.3 โครงการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ เช่น เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
          2.4 สวัสดิการกรณีเร่งด่วน เช่น การช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
          2.5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์
          3.1 สหกรณ์ออกพบสมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอืนๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องในวงการสหกรณ์ฯ
          1.1 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ เช่น การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ
ของสหกรณ์ฯ อื่นและกิจกรรมของชุมชนในจังหวัดพะเยา
          1.2 การสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์อื่น
กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นแหล่งวิชาการ ความรู้ด้านการบริหารสหกรณ์
          2.1 โครงการรับเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา
          2.2 โครงการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์)
          2.3 โครงการศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างภาพลักขององค์กร
          3.1 โครงการทำบุญวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
          3.2 โครงการรายงานประจำปีดีเด่น
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
          4.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ
          4.2 โครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
          1.2 โครงการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งตนเองให้มากที่สุด ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          1.1 การระดมทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
          1.2 การระดมเงินออมทรัพย์ของสมาชิก
          1.3 หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงเรียน
          2.1 โครงการกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
          2.2 โครงการออมทรัพย์ออมความดี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
          3.1 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ
          3.2 โครงการ 5 ส.
          3.3 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันการปฏิรูประบบการบริหารด้านการเงินและระบบควบคุมภายในให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          4.1 โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ด้านการเงินของสหกรณ์ เช่น การลดขั้นตอนเอกสารในการกู้ยืมเงิน
          4.2 โครงการจัดทำแผนงานงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี
          4.3 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ เช่น การกำหนดขอบเขตการงาน (Terms of
Reference : TOR) ของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง หรือ คำบรรยายลักษณะงาน (Jop Description : JD) หน้าที่หลัก
ภารกิจหลัก (Core Competency)
          4.4 โครงการกระจายความเสี่ยงของสมาชิกผู้ค้ำประกัน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
          5.1 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
          5.2 โครงการกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำปี
กลยุทธ์ที่ 6 การรณรงค์ในการเพิ่มทุนของสหกรณ์
          6.1 โครงการรณรงค์เพิ่มทุนเรือนหุ้น
          6.2 โครงการรณรงค์เพิ่มเงินรับฝาก
กลยุทธ์ที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ฯ
          7.1 การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์
          7.2 การประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
          7.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 - 2563