ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 
นายจักรแก้ว ทะปน
ประธานที่ปรึกษา
 
นายทองคำ ไชยลังกา
ที่ปรึกษา
 
ดร.ธงชัย คำปวง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์