ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

   
ระเบียบ ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
ประกาศ ระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2566
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ พ.ศ.2566
ระเบียบ ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ.2566
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก พ.ศ.2566
ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาพ.ศ. 2566
ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกในการรักษาโรคมะเร็ง พ. ศ. 2566
ว่าด้วยการให้เงินกู้เบิกเกินบัญชีเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565
ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกณ์ พ.ศ. 2565
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน ในการเดินทาง สำหรับผู้แทนสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างสหกรณ์ หรือ ผู้ที่ทำประโยชน์ให้สหกรณ์ พ.ศ. 2565
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565
ว่าด้วยเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2565
ว่าด้วยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2565
ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565
ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565
ว่าด้วย การติดตามหนี้สินค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565
ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกในการฟอกไต พ.ศ.2564
ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
ว่าด้วยค่าพวงหรีดและพิธีกรรมตามศาสนาของครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2564
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2564
ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ.2563
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2563
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 2563
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกสมทบ พ.ศ.2563
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562
ว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด พ.ศ.2562
ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562
ระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ข้าราชการครูบำนาญ สมาคม ชมรม ข้าราชการครูบำนาญ อำเภอและจังหวัด พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2561
ระเบียบ ว่าด้วยบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยหุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ พ.ศ.2560
ว่าด้วยการสนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกเจ็บป่วยเข้านอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยโครงการออมทรัพย์เพื่อสร้างอนาคต พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยหน่วยบริการ พ.ศ.2560
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2559
ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับการประชุมประจำเดือนของฝ่ายจัดการ พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2558
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด พ.ศ. 2557
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกพิการ พ.ศ.2557
ว่าด้วยการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดลองจ่าย พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถของสหกรณ์ พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2548
ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2548
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2548