วิสัยทัศน์ พันธ์กิจและเป้าประสงค์

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง
ภายใต้การบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก

พันธกิจ (Mission)
        สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยธรรมมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
        1. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก ในการระดมทุนเรือนหุ้นและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น
        2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
        3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไปและสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
        4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อตนเองให้มากที่สุด

เป้าประสงค์ (Objective)
        เป็นองค์กรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและได้รับความรับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก
และบุคคลทั่วไป
        1. สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากเพิ่มขึ้น
        2. เป็นองค์การที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างครอบคุม
        3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
        4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
        5. เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งตนเองให้มากที่สุด