ภาพกิจกรรม 2562

   
 

 
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
   วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562
- การประชุมสัมมนาการควบคุมภายใน
   วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2562
   วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562
   วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2562
   
- รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
   วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
   วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด
   วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
- โครงการพัฒนาสมาชิก
   วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
- ศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก
   วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
   วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562