ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูเชียงใหม่

วันที่ 28 เมษายน 2566