โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 สหกรณ์ฯ เข้าชี้แจงการดำเนินงานสหกรณ์ให้กับสมาชิกในแต่ละหน่วยอย่างทั่วถึง