การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด