การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

วันที่ 26 กันยายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลัก ได้แก่
     หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ          ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส            ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 6 หลักหลักการมีส่วนร่วม       ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 8 หลักนิติธรรม                 ผลการประเมิน ผ่าน
     การประเมินรวม 4 หลัก                ผลการประเมิน ผ่าน