โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 เพื่อสำรวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก