>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
ระดมทุนให้เพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงของการเงิน สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
รักษามาตรฐานการบริการ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคมภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลตามหลักเศรษกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยธรรมมาภิบาล ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
1. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก ในการระดมทุนเรือนหุ้นและ
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไป
และสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตนเองให้มากที่สุด

เป้าประสงค์ (Objective)
เป็นองค์กรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
และได้รับความรับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
1. สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากเพิ่มขึ้น
2. เป็นองค์การที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิกอย่างครอบคุม
3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดำรัส ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1105032

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th