วิสัยทัศน์ พันธ์กิจและเป้าประสงค์
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง
ภายใต้การบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก

พันธกิจ (Mission)
สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยธรรมมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
1. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก ในการระดมทุนเรือนหุ้นและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไปและสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อตนเองให้มากที่สุด

เป้าประสงค์ (Objective)
เป็นองค์กรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและได้รับความรับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก
และบุคคลทั่วไป
1. สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากเพิ่มขึ้น
2. เป็นองค์การที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างครอบคุม
3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งตนเองให้มากที่สุด
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:2284181

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com