รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564
  หัวข้อที่ : 00436
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ 44
ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564
มีมติให้มีการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
แทนตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นวาระอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 มาตรา 53 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ข้อ 89
ได้จัดให้มีการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 ให้อยู่ในวาระ 2 ปี
ดังเอกสารประกอบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th