รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 29 กันยายน 2564
  หัวข้อที่ : 00434
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ 44 ในคราวประชุม ครั้งที่
15/2564 เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
มีมติให้มีการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ
แทนตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการที่พ้นตามวาระ ดังเอกสารประกอบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th