รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 14 กันยายน 2560
  หัวข้อที่ : 00321
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการสรรหาประธานคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ด้วยประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
จะได้พ้นตำแหน่งตามวาระคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
จึงมีมติให้มีการสรรหาประธานคณะกรรมการดำเนินการ
แทนตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการที่พ้นตามวาระ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th