รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 6 กันยายน 2560
  หัวข้อที่ : 00318
     
  เรื่อง : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    อาศัยอำนาจตามข้อ 13 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 40 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก
โดยยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หลักเกณฑ์อื่นใด
ที่มีอยู่ก่อนวันที่ใช้ประกาศฉบับนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับประกาศฉบั
บนี้ทั้งสิ้น ให้ใช้ประกาศนี้แทน รายละเอียดดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th