รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 13 มิถุนายน 2560
  หัวข้อที่ : 00313
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560
และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
คุณสมบัติอื่นๆ
โดยให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ
์ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้
ให้ใช้ฉบับนี้แทน รายละเอียดดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้