รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 1 มิถุนายน 2560
  หัวข้อที่ : 00308
   
  เรื่อง : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 35 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
จำกัด ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2560 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไว้โดยยกเ
ลิกประ กาศหลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559
และให้ใช้ประกาศนี้แทน รายละเอียดดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้