รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 1 มิถุนายน 2560
  หัวข้อที่ : 00307
   
  เรื่อง : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  อาศัยอำนาจตามข้อ 13 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 40 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก
โดยยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์อื่นใด ที่มีอยู่ก่อนวันที่ใช้ประกาศฉบับนี้
ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ทั้งสิ้น ให้ใช้ประกาศนี้แทน
รายละเอียดดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้