รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00303
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 15
และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
คุณสมบัติอื่นๆ
โดยให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จที่มีอยู่ก่
อนหน้า ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ รายละเอียดดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้