รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00299
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก พ.ศ.2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก
พ.ศ.2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
จำกัด ชุดที่ 40 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
มีมติเห็นชอบให้กำหนดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก รายละเอียดดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้