รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2560
  หัวข้อที่ : 00298
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  อาศัยอำนาจตามข้อ 13 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้แก้สมาชิก พ.ศ.2560 แลพที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 40 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก รายละเอียดดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้