รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2560
  หัวข้อที่ : 00297
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการปรับอตราดอกเบี้ย พ.ศ.2560
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  เนื่องด้วยในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินได้ปรับตัวในอตราลดลง
ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2560 จึงมีมะติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ดังรายการแนบ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้