รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 7 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00288
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการกำหนดหน่วยสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 และแต่งตั้งกรรมการหน่วยสรรหา
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมท
รัพย์ครูพะเยา จำกัด ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น. -
15.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 วันที่ 28
ต.ค. 2559 ได้กำหนดหน่วยสรรหา และแต่งตั้งกรรมการหน่วยสรรหา ประกาศดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th