รายละเอียดข่าวสาร

 

 

 
วันที่ประกาศข่าว 7 พฤศจิกายน 2559
  หัวข้อที่ : 00288
   
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการกำหนดหน่วยสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 และแต่งตั้งกรรมการหน่วยสรรหา
   
  รายละเอียดข่าวสาร :
  เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมท
รัพย์ครูพะเยา จำกัด ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 พ.ย. 2559 เวลา 08.00 น. -
15.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 วันที่ 28
ต.ค. 2559 ได้กำหนดหน่วยสรรหา และแต่งตั้งกรรมการหน่วยสรรหา ประกาศดังแนบ
  โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
รูปรายละเอียดข่าวสาร
 
   
 
   
 
   
 
 
ปิดหน้านี้