>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  จำกัดได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2511   เมื่อวันที่  11 เมษายน 2521   ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่
31  พฤษภาคม  2521 เป็นต้นมา  และได้จดทะเบียนข้อบังคับ 10/2521 เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ 5600000/25481 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2548 (แทนข้อบังคับเดิม
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.026245)
แรกตั้งมีสมาชิก  396  คนทุนเรือนหุ้น  55,890  บาท ต่อมาเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์  2522  ได้รับโอนสมาชิกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
จำนวน  1,579  คน เงินค่าหุ้นและเงินสำรองหลังจากชำระหนี้แล้ว
คงเหลือ 398,694.75  บาท
เมื่อเริ่มก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัดได้อาศัยสำนักงาน
ส่วนราชการศึกษาอำเภอเมืองพะเยาเป็นที่ทำงานชั่วคราว และปีต่อมาได้ไปอาศัย
ส่วนราชการบ้าง เช่าอาคารเอกชนบ้าง เป็นอาคารสำนักงานหลายแห่ง 
เมื่อวันที่  1   พฤศจิกายน   2528 คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการ
จัดซื้อ  อาคารสำนักงาน เป็นตึก 3 ชั้น 2  คูหา  กว้าง  8  เมตร ยาว 18  เมตร
ราคา 1,310,000 บาท (ปัจจุบันได้จำหน่ายไปแล้ว)
การดำเนินงานเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนขณะนี้สหกรณ์ ฯ ได้สร้าง
สำนักงานเป็นของตนเอง  โดยได้ซื้อที่ดินพร้อมสำนักงานในเนื้อที่ 1 ไร่
เป็นจำนวนเงิน  10,461,880.-บาท ตั้งอยู่ เลขที่ 672 หมู่ 3 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์
ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา  และได้เปิดใช้สำนักงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
มาจนถึงปัจจุบันนี้
ปี พ.ศ.2549-2558 ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 29 ตารางวา เป็นเงิน
21,827,500 บาท และได้สร้างหอประชุม พร้อมลานจอดรถเป็นเงิน 30,837,530 บาท
ปัจจุบันมีที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 29 ตารางวา
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 7
จำนวนผู้เข้าชม:1098414

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th