รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา

ปี  2562
 
รายการ ปี  2562 ปี  2561 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 7,105.00 6,986.00 119.00 1.70
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 3,430,597,940.00 3,191,549,430.00 239,048,510.00 7.49
เงินสำรองและเงินสะสม 364,580,924.43 331,264,424.85 33,316,499.58 10.06
เงินรับฝาก 3,098,598,845.95 2,808,956,807.50 289,642,038.45 10.31
เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2,830,502,622.00 2,736,512,939.00 93,989,683.00 3.43
ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,611,071,778.00 2,467,851,468.00 143,220,310.00 5.80
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 10,416,871,321.00 10,199,989,520.00 216,881,801.00 2.13
สินทรัพย์ทั้งหมด 10,629,113,661.67 10,486,335,167.69 142,778,493.98 1.36
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 10,629,113,661.67 10,486,335,167.69 142,778,493.98 1.36
รายได้ 624,619,748.34 612,954,414.11 11,665,334.23 1.90
รายจ่าย 348,906,890.85 336,655,927.53 12,250,963.32 3.64
กำไรสุทธิประจำปี 275,712,857.49 276,298,486.58 -585,629.09 -0.21

 
   
     สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ รายเดือน

เดือน พฤศจิกายน 2562
รายการ เดือน พ.ย. 2562 เดือน ต.ค.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,197.00 6,189.00 8.00 0.13
สมาชิกสมทบ 908.00 881.00 27.00 3.06
สมาชิกที่กู้เงิน 5,073.00 5,080.00 -7.00 -0.14
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 571,948,280.00 567,540,180.00 4,408,100.00 0.78
ทุนเรือนหุ้น 2,858,649,660.00 2,845,749,350.00 12,900,310.00 0.45
เงินฝากออมทรัพย์ 3,098,598,845.95 3,088,098,974.87 10,499,871.08 0.34
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 111,467,812.18 208,521,038.17 -97,053,225.99 -46.54
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,427,496,645.00 10,448,035,670.00 -20,539,025.00 -0.20
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,421,498,650.25 3,591,081,776.00 -169,583,125.75 -4.72
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 616,886,806.23 567,071,927.23 49,814,879.00 8.78
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 588,035.30 587,778.59 256.71 0.04
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,304,346.81 6,304,346.81 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 9,679,357.31 8,913,603.89 765,753.42 8.59
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 144,923,222.65 133,836,934.34 11,086,288.31 8.28
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 34,277.32 32,940.60 1,336.72 4.06
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 81,668,638.62 74,532,446.12 7,136,192.50 9.57
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,084,781.00 16,078,481.00 6,300.00 0.04
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 112,601,394.95 84,403,280.33 28,198,114.62 33.41
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 275,712,867.49 273,000,547.35 2,712,320.14 0.99
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,629,113,661.67 10,761,988,189.47 -132,874,527.80 -1.23

เดือน ตุลาคม 2562
รายการ เดือน ต.ค. 2562 เดือน ก.ย.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,189.00 6,179.00 10.00 0.16
สมาชิกสมทบ 881.00 878.00 3.00 0.34
สมาชิกที่กู้เงิน 5,080.00 5,094.00 -14.00 -0.27
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 567,540,180.00 562,831,580.00 4,708,600.00 0.84
ทุนเรือนหุ้น 2,845,749,350.00 2,828,190,110.00 17,559,240.00 0.62
เงินฝากออมทรัพย์ 3,088,098,974.87 3,010,132,954.42 77,966,020.45 2.59
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 208,521,038.17 135,496,077.79 73,024,960.38 53.89
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,448,035,670.00 10,465,512,709.00 -17,477,039.00 -0.17
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,591,081,776.00 3,660,646,602.25 -69,564,826.25 -1.90
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 567,071,927.23 510,352,217.23 56,719,710.00 11.11
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 587,778.59 482,214.51 105,564.08 21.89
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,304,346.81 6,304,346.81 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 8,913,603.89 7,642,234.04 1,271,369.85 16.64
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 133,836,934.34 122,245,882.85 11,591,051.49 9.48
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 32,940.60 31,566.21 1,374.39 4.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 74,532,446.12 67,616,586.18 6,915,859.94 10.23
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,078,481.00 16,057,981.00 20,500.00 0.13
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 84,403,280.33 75,131,967.50 9,271,312.83 12.34
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 273,000,547.35 245,173,941.77 27,826,605.58 11.35
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,761,988,189.47 10,706,517,601.14 55,470,588.33 0.52

เดือน กันยายน 2562
รายการ เดือน ก.ย. 2562 เดือน ส.ค.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,179.00 6,182.00 -3.00 -0.05
สมาชิกสมทบ 878.00 875.00 3.00 0.34
สมาชิกที่กู้เงิน 5,094.00 5,098.00 -4.00 -0.08
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 562,831,580.00 558,888,380.00 3,943,200.00 0.71
ทุนเรือนหุ้น 2,828,190,110.00 2,807,150,050.00 21,040,060.00 0.75
เงินฝากออมทรัพย์ 3,010,132,954.42 2,963,677,271.58 46,455,682.84 1.57
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 135,496,077.79 51,904,001.03 83,592,076.76 161.05
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,465,512,709.00 10,409,818,809.00 55,693,900.00 0.54
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,660,646,602.25 3,623,271,522.50 37,375,079.75 1.03
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 510,352,217.23 460,288,009.23 50,064,208.00 10.88
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 482,214.51 246,716.32 235,498.19 95.45
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,304,346.81 6,301,405.84 2,940.97 0.05
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,642,234.04 6,584,973.77 1,057,260.27 16.06
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 122,245,882.85 111,039,098.41 11,206,784.44 10.09
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 31,566.21 28,314.81 3,251.40 11.48
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 67,616,586.18 59,936,484.87 7,680,101.31 12.81
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,057,981.00 16,040,481.00 17,500.00 0.11
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 75,131,967.50 70,336,925.75 4,795,041.75 6.82
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 245,173,941.77 219,544,013.80 25,629,927.97 11.67
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,706,517,601.14 10,572,311,269.12 134,206,332.02 1.27

เดือน สิงหาคม 2562
รายการ เดือน ส.ค. 2562 เดือน ก.ค.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,182.00 6,177.00 5.00 0.08
สมาชิกสมทบ 875.00 869.00 6.00 0.69
สมาชิกที่กู้เงิน 5,098.00 5,101.00 -3.00 -0.06
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 558,888,380.00 553,838,480.00 5,049,900.00 0.91
ทุนเรือนหุ้น 2,807,150,050.00 2,782,641,900.00 24,508,150.00 0.88
เงินฝากออมทรัพย์ 2,963,677,271.58 2,943,710,845.26 19,966,426.32 0.68
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 51,904,001.03 47,860,266.02 4,043,735.01 8.45
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,409,818,809.00 10,347,248,427.00 62,570,382.00 0.60
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,623,271,522.50 3,636,833,561.00 -13,562,038.50 -0.37
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 460,288,009.23 404,241,841.23 56,046,168.00 13.86
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 246,716.32 236,835.14 9,881.18 4.17
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,301,405.84 6,301,405.84 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 6,584,973.77 5,513,466.92 1,071,506.85 19.43
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 111,039,098.41 99,621,874.43 11,417,223.98 11.46
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 28,314.81 14,345.79 13,969.02 97.37
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 59,936,484.87 51,744,648.14 8,191,836.73 15.83
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,040,481.00 16,040,481.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 70,336,925.75 62,102,375.66 8,234,550.09 13.26
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 219,544,013.80 192,198,891.27 27,345,122.53 14.23
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,572,311,269.12 10,505,655,660.06 66,655,609.06 0.63

เดือน กรกฎาคม 2562
รายการ เดือน ก.ค. 2562 เดือน มิ.ย.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,177.00 6,167.00 10.00 0.16
สมาชิกสมทบ 869.00 862.00 7.00 0.81
สมาชิกที่กู้เงิน 5,101.00 5,100.00 1.00 0.02
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 553,838,480.00 549,607,580.00 4,230,900.00 0.77
ทุนเรือนหุ้น 2,782,641,900.00 2,764,156,450.00 18,485,450.00 0.67
เงินฝากออมทรัพย์ 2,943,710,845.26 2,939,885,123.49 3,825,721.77 0.13
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 47,860,266.02 215,802,708.12 -167,942,442.10 -77.82
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,347,248,427.00 10,308,856,483.00 38,391,944.00 0.37
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,636,833,561.00 3,815,374,760.00 -178,541,199.00 -4.68
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 404,241,841.23 353,282,714.23 50,959,127.00 14.42
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 236,835.14 236,835.14 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,301,405.84 6,301,405.84 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,513,466.92 4,363,269.65 1,150,197.27 26.36
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 99,621,874.43 86,669,805.23 12,952,069.20 14.94
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 14,345.79 14,345.79 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 51,744,648.14 44,683,452.82 7,061,195.32 15.80
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,040,481.00 16,021,991.00 18,490.00 0.12
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 62,102,375.66 57,185,102.42 4,917,273.24 8.60
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 192,198,891.27 167,303,549.30 24,895,341.97 14.88
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,505,655,660.06 10,635,069,951.07 -129,414,291.01 -1.22

เดือน มิถุนายน 2562
รายการ เดือน มิ.ย. 2562 เดือน พ.ค.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,167.00 6,165.00 2.00 0.03
สมาชิกสมทบ 862.00 855.00 7.00 0.82
สมาชิกที่กู้เงิน 5,100.00 5,114.00 -14.00 -0.27
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 549,607,580.00 544,707,680.00 4,899,900.00 0.90
ทุนเรือนหุ้น 2,764,156,450.00 2,750,894,890.00 13,261,560.00 0.48
เงินฝากออมทรัพย์ 2,939,885,123.49 2,935,296,742.19 4,588,381.30 0.16
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 215,802,708.12 146,161,289.07 69,641,419.05 47.65
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,308,856,483.00 10,282,460,767.00 26,395,716.00 0.26
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,815,374,760.00 3,768,933,045.75 46,441,714.25 1.23
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 353,282,714.23 305,988,323.23 47,294,391.00 15.46
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 236,835.14 287,277.32 -50,442.18 -17.56
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,301,405.84 0.00 6,301,405.84 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 4,363,269.65 3,870,523.49 492,746.16 12.73
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 86,669,805.23 75,954,415.43 10,715,389.80 14.11
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 14,345.79 10,830.48 3,515.31 32.46
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 44,683,452.82 37,389,137.70 7,294,315.12 19.51
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,021,991.00 15,969,911.00 52,080.00 0.33
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 57,185,102.42 50,777,570.03 6,407,532.39 12.62
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 167,303,549.30 138,657,293.42 28,646,255.88 20.66
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,635,069,951.07 10,539,054,892.06 96,015,059.01 0.91

เดือน พฤษภาคม 2562
รายการ เดือน พ.ค. 2562 เดือน เม.ย.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,165.00 6,153.00 12.00 0.20
สมาชิกสมทบ 855.00 851.00 4.00 0.47
สมาชิกที่กู้เงิน 5,114.00 5,114.00 0.00 0.00
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 544,707,680.00 540,051,680.00 4,656,000.00 0.86
ทุนเรือนหุ้น 2,750,894,890.00 2,736,769,990.00 14,124,900.00 0.52
เงินฝากออมทรัพย์ 2,935,296,742.19 2,933,273,533.17 2,023,209.02 0.07
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 146,161,289.07 170,470,766.52 -24,309,477.45 -14.26
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,282,460,767.00 10,261,897,170.00 20,563,597.00 0.20
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,768,933,045.75 3,822,469,600.00 -53,536,554.25 -1.40
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 305,988,323.23 250,300,605.23 55,687,718.00 22.25
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 287,277.32 0.00 287,277.32 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 3,870,523.49 2,740,248.44 1,130,275.05 41.25
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 75,954,415.43 63,296,838.77 12,657,576.66 20.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 10,830.48 6,538.26 4,292.22 65.65
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 37,389,137.70 30,570,072.90 6,819,064.80 22.31
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,969,911.00 15,954,861.00 15,050.00 0.09
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 50,777,570.03 41,569,821.03 9,207,749.00 22.15
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 138,657,293.42 112,400,065.83 26,257,227.59 23.36
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,539,054,892.06 10,543,622,594.96 -4,567,702.90 -0.04

เดือน เมษายน 2562
รายการ เดือน เม.ย. 2562 เดือน มี.ค.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,153.00 6,154.00 -1.00 -0.02
สมาชิกสมทบ 851.00 849.00 2.00 0.24
สมาชิกที่กู้เงิน 5,114.00 5,118.00 -4.00 -0.08
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 540,051,680.00 536,412,680.00 3,639,000.00 0.68
ทุนเรือนหุ้น 2,736,769,990.00 2,725,487,220.00 11,282,770.00 0.41
เงินฝากออมทรัพย์ 2,933,273,533.17 2,908,514,416.67 24,759,116.50 0.85
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 170,470,766.52 164,060,898.55 6,409,867.97 3.91
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,261,897,170.00 10,261,520,270.00 376,900.00 0.00
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,822,469,600.00 3,875,993,852.50 -53,524,252.50 -1.38
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 250,300,605.23 199,650,892.23 50,649,713.00 25.37
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,740,248.44 2,339,905.68 400,342.76 17.11
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 63,296,838.77 50,047,180.27 13,249,658.50 26.47
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 6,538.26 6,538.26 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 30,570,072.90 24,511,899.21 6,058,173.69 24.72
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,954,861.00 15,954,861.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 41,569,821.03 35,294,052.90 6,275,768.13 17.78
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 112,400,065.83 87,695,795.91 24,704,269.92 28.17
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,543,622,594.96 10,535,998,863.33 7,623,731.63 0.07

เดือน มีนาคม 2562
รายการ เดือน มี.ค. 2562 เดือน ก.พ.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,154.00 6,153.00 1.00 0.02
สมาชิกสมทบ 849.00 850.00 -1.00 -0.12
สมาชิกที่กู้เงิน 5,118.00 5,119.00 -1.00 -0.02
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 536,412,680.00 532,230,080.00 4,182,600.00 0.79
ทุนเรือนหุ้น 2,725,487,220.00 2,710,572,990.00 14,914,230.00 0.55
เงินฝากออมทรัพย์ 2,908,514,416.67 2,929,468,015.30 -20,953,598.63 -0.72
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 164,060,898.55 222,885,276.94 -58,824,378.39 -26.39
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,261,520,270.00 10,231,569,545.00 29,950,725.00 0.29
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,875,993,852.50 3,929,527,688.50 -53,533,836.00 -1.36
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 199,650,892.23 150,835,490.23 48,815,402.00 32.36
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,339,905.68 1,688,179.65 651,726.03 38.61
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 50,047,180.27 37,922,862.42 12,124,317.85 31.97
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 6,538.26 6,538.26 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 24,511,899.21 18,258,272.33 6,253,626.88 34.25
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,954,861.00 15,865,361.00 89,500.00 0.56
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 35,294,052.90 29,017,537.71 6,276,515.19 21.63
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 87,695,795.91 64,134,369.86 23,561,426.05 36.74
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,535,998,863.33 10,564,981,632.76 -28,982,769.43 -0.27

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายการ เดือน ก.พ. 2562 เดือน ม.ค.  2562 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,153.00 6,138.00 15.00 0.24
สมาชิกสมทบ 850.00 832.00 18.00 2.16
สมาชิกที่กู้เงิน 5,119.00 5,117.00 2.00 0.04
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 532,230,080.00 526,358,780.00 5,871,300.00 1.12
ทุนเรือนหุ้น 2,710,572,990.00 2,697,341,400.00 13,231,590.00 0.49
เงินฝากออมทรัพย์ 2,929,468,015.30 2,957,041,190.44 -27,573,175.14 -0.93
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 222,885,276.94 282,222,543.53 -59,337,266.59 -21.02
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,231,569,545.00 10,210,319,232.00 21,250,313.00 0.21
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,929,527,688.50 3,983,060,825.50 -53,533,137.00 -1.34
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 150,835,490.23 103,663,074.23 47,172,416.00 45.51
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,688,179.65 1,362,152.25 326,027.40 23.93
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 37,922,862.42 26,050,466.08 11,872,396.34 45.57
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 6,538.26 1,082.21 5,456.05 504.16
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 18,258,272.33 12,550,766.57 5,707,505.76 45.48
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,865,361.00 15,729,231.00 136,130.00 0.87
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 29,017,537.71 23,478,998.17 5,538,539.54 23.59
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 64,134,369.86 40,344,308.95 23,790,060.91 58.97
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,564,981,632.76 10,604,126,038.55 -39,144,405.79 -0.37

เดือน มกราคม 2562
รายการ เดือน ม.ค. 2562 เดือน ธ.ค.  2561 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,138.00 6,156.00 -18.00 -0.29
สมาชิกสมทบ 832.00 839.00 -7.00 -0.83
สมาชิกที่กู้เงิน 5,117.00 5,119.00 -2.00 -0.04
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 526,358,780.00 533,320,480.00 -6,961,700.00 -1.31
ทุนเรือนหุ้น 2,697,341,400.00 2,683,050,050.00 14,291,350.00 0.53
เงินฝากออมทรัพย์ 2,957,041,190.44 2,928,491,210.66 28,549,979.78 0.97
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 282,222,543.53 297,302,508.97 -15,079,965.44 -5.07
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,210,319,232.00 10,186,052,922.00 24,266,310.00 0.24
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,983,060,825.50 4,036,551,582.50 -53,490,757.00 -1.33
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 103,663,074.23 47,229,958.00 56,433,116.23 119.49
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,362,152.25 598,316.64 763,835.61 127.66
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 26,050,466.08 11,586,325.94 14,464,140.14 124.84
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 1,082.21 0.00 1,082.21 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 12,550,766.57 6,194,040.60 6,356,725.97 102.63
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,729,231.00 15,711,231.00 18,000.00 0.11
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 23,478,998.17 16,741,371.25 6,737,626.92 40.25
เงินสำรอง 311,453,801.82 311,453,801.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 40,344,308.95 12,156,423.57 28,187,885.38 231.88
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,604,126,038.55 10,596,194,311.19 7,931,727.36 0.07

เดือน ธันวาคม 2561
รายการ เดือน ธ.ค. 2561 เดือน พ.ย.  2561 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,156.00 6,149.00 7.00 0.11
สมาชิกสมทบ 839.00 837.00 2.00 0.24
สมาชิกที่กู้เงิน 5,119.00 5,121.00 -2.00 -0.04
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 533,320,480.00 528,931,480.00 4,389,000.00 0.83
ทุนเรือนหุ้น 2,683,050,050.00 2,662,617,950.00 20,432,100.00 0.77
เงินฝากออมทรัพย์ 2,928,491,210.66 2,808,956,807.50 119,534,403.16 4.26
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 297,302,508.97 182,476,393.20 114,826,115.77 62.93
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,186,052,922.00 10,199,989,520.00 -13,936,598.00 -0.14
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,036,551,582.50 3,840,072,306.00 196,479,276.50 5.12
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 47,229,958.00 605,266,232.00 -558,036,274.00 -92.20
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00 661,264.49 -661,264.49 -100.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 6,172,617.62 -6,172,617.62 -100.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 598,316.64 58,826,518.97 -58,228,202.33 -98.98
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 11,586,325.94 104,640,863.99 -93,054,538.05 -88.93
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 44,249.17 -44,249.17 -100.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 6,194,040.60 77,169,138.66 -70,975,098.06 -91.97
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,711,231.00 15,679,931.00 31,300.00 0.20
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 16,741,371.25 95,975,156.74 -79,233,785.49 -82.56
เงินสำรอง 311,453,801.82 283,823,901.82 27,629,900.00 9.73
กำไรสะสมโดยประมาณ 12,156,423.57 276,298,486.58 -264,142,063.01 -95.60
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,596,194,311.19 10,486,335,167.69 109,859,143.50 1.05
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1382483

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com