>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
ปี  2560
 
รายการ ปี  2560 ปี  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 6,888.00 6,672.00 216.00 3.24
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 2,954,352,910.00 2,689,735,830.00 264,617,080.00 9.84
เงินสำรองและเงินสะสม 296,014,076.65 241,519,785.96 54,494,290.69 22.56
เงินรับฝาก 2,606,721,385.41 2,349,853,017.87 256,868,367.54 10.93
เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3,042,030,619.00 2,699,062,038.00 342,968,581.00 12.71
ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,599,172,359.00 2,273,816,585.00 325,355,774.00 14.31
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 9,931,328,049.00 9,488,469,789.00 442,858,260.00 4.67
สินทรัพย์ทั้งหมด 10,110,478,185.27 9,698,622,980.29 411,855,204.98 4.25
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 10,110,478,185.27 9,698,622,980.29 411,855,204.98 4.25
รายได้ 599,646,846.14 586,032,150.01 13,614,696.13 2.32
รายจ่าย 337,941,233.94 359,171,346.68 -21,230,112.74 -5.91
กำไรสุทธิประจำปี 261,705,612.20 226,860,803.33 34,844,808.87 15.36

 
 
     
     
     
 
เดือน ธันวาคม 2560
 
รายการ เดือน ธ.ค. 2560 เดือน พ.ย..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,075.00 6,077.00 -2.00 -0.03
สมาชิกสมทบ 820.00 811.00 9.00 1.11
สมาชิกที่กู้เงิน 5,117.00 5,116.00 1.00 0.02
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 491,666,670.00 488,273,770.00 3,392,900.00 0.69
ทุนเรือนหุ้น 2,479,674,430.00 2,466,079,140.00 13,595,290.00 0.55
เงินฝากออมทรัพย์ 2,714,730,333.26 2,606,721,385.41 108,008,947.85 4.14
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 344,463,726.98 74,587,214.74 269,876,512.24 361.83
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,923,133,560.00 9,931,328,049.00 -8,194,489.00 -0.08
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,305,000,000.00 3,957,000,000.00 348,000,000.00 8.79
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 48,113,171.00 591,012,835.00 -542,899,664.00 -91.86
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00 956,446.00 -956,446.00 -100.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 6,981,080.03 -6,981,080.03 -100.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,608,811.92 69,195,044.71 -63,586,232.79 -91.89
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 6,047,175.34 98,699,559.11 -92,652,383.77 -93.87
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 97,123.48 -97,123.48 -100.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 5,457,027.25 71,302,713.04 -65,845,685.79 -92.35
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,595,391.00 14,504,741.00 90,650.00 0.62
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 13,744,823.53 98,965,743.60 -85,220,920.07 -86.11
เงินสำรอง 283,823,901.82 257,653,301.82 26,170,600.00 10.16
กำไรสะสมโดยประมาณ 17,296,192.96 261,705,612.20 -244,409,419.24 -93.39
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,155,975,266.97 10,250,771,045.88 -94,795,778.91 -0.92

เดือน พฤศจิกายน 2560
 
รายการ เดือน พ.ย. 2560 เดือน ต.ค..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,077.00 6,077.00 0.00 0.00
สมาชิกสมทบ 811.00 813.00 -2.00 -0.25
สมาชิกที่กู้เงิน 5,116.00 5,126.00 -10.00 -0.20
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 488,273,770.00 485,566,470.00 2,707,300.00 0.56
ทุนเรือนหุ้น 2,466,079,140.00 2,452,951,200.00 13,127,940.00 0.54
เงินฝากออมทรัพย์ 2,606,721,385.41 2,589,943,340.49 16,778,044.92 0.65
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 74,587,214.74 163,062,086.52 -88,474,871.78 -54.26
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,931,328,049.00 9,941,196,379.00 -9,868,330.00 -0.10
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 3,957,000,000.00 4,109,000,000.00 -152,000,000.00 -3.70
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 591,012,835.00 538,532,020.00 52,480,815.00 9.75
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 956,446.00 815,664.59 140,781.41 17.26
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,981,080.03 6,979,685.03 1,395.00 0.02
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 69,195,044.71 62,274,088.09 6,920,956.62 11.11
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 98,699,559.11 92,549,840.89 6,149,718.22 6.64
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 97,123.48 91,795.33 5,328.15 5.80
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 71,302,713.04 64,465,914.82 6,836,798.22 10.61
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,504,741.00 14,319,741.00 185,000.00 1.29
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 98,965,743.60 76,951,925.50 22,013,818.10 28.61
เงินสำรอง 257,653,301.82 257,653,301.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 261,705,612.20 250,610,249.99 11,095,362.21 4.43
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,250,771,045.88 10,413,816,932.65 -163,045,886.77 -1.57

เดือน ตุลาคม 2560
 
รายการ เดือน ค.ต. 2560 เดือน ก.ย..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,077.00 6,074.00 3.00 0.05
สมาชิกสมทบ 813.00 796.00 17.00 2.14
สมาชิกที่กู้เงิน 5,126.00 5,131.00 -5.00 -0.10
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 485,566,470.00 481,876,470.00 3,690,000.00 0.77
ทุนเรือนหุ้น 2,452,951,200.00 2,433,883,410.00 19,067,790.00 0.78
เงินฝากออมทรัพย์ 2,589,943,340.49 2,530,161,591.74 59,781,748.75 2.36
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 163,062,086.52 324,688,998.16 -161,626,911.64 -49.78
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,941,196,379.00 9,925,737,977.00 15,458,402.00 0.16
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,109,000,000.00 4,381,000,000.00 -272,000,000.00 -6.21
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 538,532,020.00 491,167,179.00 47,364,841.00 9.64
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 815,664.59 797,171.74 18,492.85 2.32
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,979,685.03 6,979,685.03 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 62,274,088.09 56,659,540.19 5,614,547.90 9.91
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 92,549,840.89 85,863,594.31 6,686,246.58 7.79
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 91,795.33 86,464.21 5,331.12 6.17
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 64,465,914.82 59,029,259.96 5,436,654.86 9.21
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,319,741.00 14,319,741.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 76,951,925.50 72,774,045.19 4,177,880.31 5.74
เงินสำรอง 257,653,301.82 257,653,301.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 250,610,249.99 225,115,891.91 25,494,358.08 11.32
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,413,816,932.65 10,413,816,932.65 0.00 0.00

เดือน กันยายน 2560
 
รายการ เดือน ก.ย. 2560 เดือน ส.ค..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,074.00 6,065.00 9.00 0.15
สมาชิกสมทบ 796.00 785.00 11.00 1.40
สมาชิกที่กู้เงิน 5,131.00 5,129.00 2.00 0.04
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 481,876,470.00 478,670,070.00 3,206,400.00 0.67
ทุนเรือนหุ้น 2,433,883,410.00 2,419,151,310.00 14,732,100.00 0.61
เงินฝากออมทรัพย์ 2,530,161,591.74 2,497,809,860.94 32,351,730.80 1.30
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 324,688,998.16 145,262,202.45 179,426,795.71 123.52
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,925,737,977.00 9,895,223,810.00 30,514,167.00 0.31
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,381,000,000.00 4,223,000,000.00 158,000,000.00 3.74
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 491,167,179.00 443,902,598.00 47,264,581.00 10.65
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 797,171.74 796,034.29 1,137.45 0.14
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,979,685.03 6,979,685.03 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 56,659,540.19 47,256,835.23 9,402,704.96 19.90
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 85,863,594.31 79,798,365.54 6,065,228.77 7.60
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 86,464.21 76,408.50 10,055.71 13.16
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 59,029,259.96 52,896,287.93 6,132,972.03 11.59
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,319,741.00 14,302,251.00 17,490.00 0.12
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 72,774,045.19 65,573,228.35 7,200,816.84 10.98
เงินสำรอง 257,653,301.82 257,653,301.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 225,115,891.91 206,575,012.22 18,540,879.69 8.98
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,413,816,932.65 10,188,655,308.16 225,161,624.49 2.21

เดือน สิงหาคม 2560
 
รายการ เดือน ส.ค. 2560 เดือน ก.ค..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,065.00 6,061.00 4.00 0.07
สมาชิกสมทบ 785.00 773.00 12.00 1.55
สมาชิกที่กู้เงิน 5,129.00 5,125.00 4.00 0.08
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 478,670,070.00 476,254,270.00 2,415,800.00 0.51
ทุนเรือนหุ้น 2,419,151,310.00 2,399,060,660.00 20,090,650.00 0.84
เงินฝากออมทรัพย์ 2,497,809,860.94 2,530,272,177.82 -32,462,316.88 -1.28
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 145,262,202.45 200,976,778.43 -55,714,575.98 -27.72
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,895,223,810.00 9,819,079,169.00 76,144,641.00 0.78
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,223,000,000.00 4,225,000,000.00 -2,000,000.00 -0.05
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 443,902,598.00 390,601,470.00 53,301,128.00 13.65
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 796,034.29 796,034.29 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,979,685.03 6,979,685.03 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 47,256,835.23 41,385,684.40 5,871,150.83 14.19
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 79,798,365.54 73,307,684.72 6,490,680.82 8.85
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 76,408.50 71,682.79 4,725.71 6.59
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 52,896,287.93 44,834,438.41 8,061,849.52 17.98
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,302,251.00 14,302,251.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 65,573,228.35 57,917,551.10 7,655,677.25 13.22
เงินสำรอง 257,653,301.82 257,653,301.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 206,575,012.22 181,315,547.90 25,259,464.32 13.93
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,188,655,308.16 10,175,856,375.65 12,798,932.51 0.13

เดือน กรกฎาคม 2560
 
รายการ เดือน ก.ค. 2560 เดือน มิ.ย..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,061.00 6,045.00 16.00 0.26
สมาชิกสมทบ 773.00 766.00 7.00 0.91
สมาชิกที่กู้เงิน 5,125.00 5,130.00 -5.00 -0.10
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 476,254,270.00 473,657,670.00 2,596,600.00 0.55
ทุนเรือนหุ้น 2,399,060,660.00 2,380,616,360.00 18,444,300.00 0.77
เงินฝากออมทรัพย์ 2,530,272,177.82 2,513,930,549.78 16,341,628.04 0.65
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 200,976,778.43 260,905,933.54 -59,929,155.11 -22.97
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,819,079,169.00 9,772,735,433.00 46,343,736.00 0.47
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,225,000,000.00 4,327,000,000.00 -102,000,000.00 -2.36
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 390,601,470.00 343,277,943.00 47,323,527.00 13.79
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 796,034.29 495,181.00 300,853.29 60.76
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,979,685.03 6,979,685.03 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 41,385,684.40 34,079,986.27 7,305,698.13 21.44
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 73,307,684.72 66,810,764.17 6,496,920.55 9.72
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 71,682.79 65,027.76 6,655.03 10.23
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 44,834,438.41 37,536,670.83 7,297,767.58 19.44
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,302,251.00 14,302,251.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 57,917,551.10 50,057,155.52 7,860,395.58 15.70
เงินสำรอง 257,653,301.82 257,653,301.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 181,315,547.90 162,632,705.28 18,682,842.62 11.49
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,175,856,375.65 10,218,488,219.19 -42,631,843.54 -0.42

เดือน มิถุนายน 2560
 
รายการ เดือน มิ.ย. 2560 เดือน พ.ค..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,045.00 6,040.00 5.00 0.08
สมาชิกสมทบ 766.00 753.00 13.00 1.73
สมาชิกที่กู้เงิน 5,130.00 5,119.00 11.00 0.21
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 473,657,670.00 470,680,470.00 2,977,200.00 0.63
ทุนเรือนหุ้น 2,380,616,360.00 2,362,010,270.00 18,606,090.00 0.79
เงินฝากออมทรัพย์ 2,513,930,549.78 2,500,993,611.64 12,936,938.14 0.52
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 260,905,933.54 102,139,623.51 158,766,310.03 155.44
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,772,735,433.00 9,714,970,164.00 57,765,269.00 0.59
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,327,000,000.00 4,149,000,000.00 178,000,000.00 4.29
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 343,277,943.00 292,387,588.00 50,890,355.00 17.41
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 495,181.00 495,181.80 -0.80 -0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 6,979,685.03 0.00 6,979,685.03 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 34,079,986.27 26,175,602.71 7,904,383.56 30.20
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 66,810,764.17 60,892,134.04 5,918,630.13 9.72
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 65,027.76 77,190.65 -12,162.89 -15.76
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 37,536,670.83 32,481,800.20 5,054,870.63 15.56
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,302,251.00 14,299,601.00 2,650.00 0.02
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 50,057,155.52 43,652,133.96 6,405,021.56 14.67
เงินสำรอง 257,653,301.82 257,047,132.82 606,169.00 0.24
กำไรสะสมโดยประมาณ 162,632,705.28 129,996,828.24 32,635,877.04 25.11
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,218,488,219.19 9,975,080,491.04 243,407,728.15 2.44

เดือน พฤษภาคม 2560
 
รายการ เดือน พ.ค. 2560 เดือน เม.ย.  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,040.00 6,018.00 22.00 0.37
สมาชิกสมทบ 753.00 740.00 13.00 1.76
สมาชิกที่กู้เงิน 5,119.00 5,115.00 4.00 0.08
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 470,680,470.00 468,856,470.00 1,824,000.00 0.39
ทุนเรือนหุ้น 2,362,010,270.00 2,342,411,190.00 19,599,080.00 0.84
เงินฝากออมทรัพย์ 2,500,993,611.64 2,476,209,570.05 24,784,041.59 1.00
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 102,139,623.51 288,275,519.40 -186,135,895.89 -64.57
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,714,970,164.00 9,658,485,224.00 56,484,940.00 0.58
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,149,000,000.00 4,592,110,000.00 -443,110,000.00 -9.65
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 292,387,588.00 244,187,410.00 48,200,178.00 19.74
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 495,181.80 302,503.96 192,677.84 63.69
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 26,175,602.71 18,358,602.71 7,817,000.00 42.58
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 60,892,134.04 54,242,686.48 6,649,447.56 12.26
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 77,190.65 29,011.03 48,179.62 166.07
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 32,481,800.20 26,500,831.63 5,980,968.57 22.57
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,299,601.00 14,246,911.00 52,690.00 0.37
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 43,652,133.96 36,492,441.46 7,159,692.50 19.62
เงินสำรอง 257,047,132.82 257,047,132.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 129,996,828.24 109,194,400.65 20,802,427.59 19.05
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,975,080,491.04 10,351,542,213.00 -376,461,721.96 -3.64

เดือน เมษายน 2560
 
รายการ เดือน เม.ย. 2560 เดือน มี..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,018.00 6,021.00 -3.00 -0.05
สมาชิกสมทบ 740.00 729.00 11.00 1.51
สมาชิกที่กู้เงิน 5,115.00 5,117.00 -2.00 -0.04
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 468,856,470.00 466,987,070.00 1,869,400.00 0.40
ทุนเรือนหุ้น 2,342,411,190.00 2,326,295,020.00 16,116,170.00 0.69
เงินฝากออมทรัพย์ 2,476,209,570.05 2,458,193,623.04 18,015,947.01 0.73
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 288,275,519.40 517,149,194.54 -228,873,675.14 -44.26
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,658,485,224.00 9,600,201,665.00 58,283,559.00 0.61
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,592,110,000.00 4,561,054,500.00 31,055,500.00 0.68
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 244,187,410.00 198,404,784.00 45,782,626.00 23.08
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 302,503.96 288,153.79 14,350.17 4.98
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 18,358,602.71 15,636,136.95 2,722,465.76 17.41
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 54,242,686.48 43,378,897.03 10,863,789.45 25.04
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 29,011.03 29,011.03 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 26,500,831.63 21,515,089.14 4,985,742.49 23.17
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,246,911.00 14,262,311.00 -15,400.00 -0.11
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 36,492,441.46 30,190,485.00 6,301,956.46 20.87
เงินสำรอง 257,047,132.82 257,047,132.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 109,194,400.65 88,259,899.27 20,934,501.38 23.72
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,351,542,213.00 10,264,687,770.18 86,854,442.82 0.85

เดือน มีนาคม 2560
 
รายการ เดือน มี.ค. 2560 เดือน..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,021.00 6,021.00 0.00 0.00
สมาชิกสมทบ 729.00 717.00 12.00 1.67
สมาชิกที่กู้เงิน 5,117.00 5,102.00 15.00 0.29
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 466,987,070.00 451,510,370.00 15,476,700.00 3.43
ทุนเรือนหุ้น 2,326,295,020.00 2,311,839,710.00 14,455,310.00 0.63
เงินฝากออมทรัพย์ 2,458,193,623.04 2,470,545,138.56 -12,351,515.52 -0.50
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 517,149,194.54 88,421,286.72 428,727,907.82 484.87
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,600,201,665.00 9,536,584,718.00 63,616,947.00 0.67
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,561,054,500.00 4,110,885,068.25 450,169,431.75 10.95
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 198,404,784.00 146,389,889.00 52,014,895.00 35.53
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 288,153.79 288,153.79 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 15,636,136.95 8,622,958.89 7,013,178.06 81.33
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 43,378,897.03 35,849,981.47 7,528,915.56 21.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 29,011.03 26,584.36 2,426.67 9.13
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 21,515,089.14 16,362,996.45 5,152,092.69 31.49
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,262,311.00 14,246,911.00 15,400.00 0.11
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 30,190,485.00 25,813,221.82 4,377,263.18 16.96
เงินสำรอง 257,047,132.82 257,047,132.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 88,259,899.27 60,205,139.80 28,054,759.47 46.60
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,264,687,770.18 9,767,137,797.86 497,549,972.32 5.09

เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 
รายการ เดือน ก.พ. 2560 เดือน ..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,021.00 6,005.00 16.00 0.27
สมาชิกสมทบ 717.00 697.00 20.00 2.87
สมาชิกที่กู้เงิน 5,102.00 5,107.00 -5.00 -0.10
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 451,510,370.00 434,161,970.00 17,348,400.00 4.00
ทุนเรือนหุ้น 2,311,839,710.00 2,299,894,290.00 11,945,420.00 0.52
เงินฝากออมทรัพย์ 2,470,545,138.56 2,447,905,853.26 22,639,285.30 0.92
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 88,421,286.72 210,064,748.57 -121,643,461.85 -57.91
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,536,584,718.00 9,512,529,908.00 24,054,810.00 0.25
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,110,885,068.25 4,287,119,519.00 -176,234,450.75 -4.11
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 146,389,889.00 100,719,208.00 45,670,681.00 45.34
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 288,153.79 288,153.79 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 8,622,958.89 5,670,226.01 2,952,732.88 52.07
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 35,849,981.47 24,665,504.05 11,184,477.42 45.34
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 26,584.36 15,028.85 11,555.51 76.89
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 16,362,996.45 11,245,775.38 5,117,221.07 45.50
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,246,911.00 14,245,681.00 1,230.00 0.01
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 25,813,221.82 18,537,029.23 7,276,192.59 39.25
เงินสำรอง 257,047,132.82 257,047,132.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 60,205,139.80 41,025,378.27 19,179,761.53 46.75
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,767,137,797.86 9,872,602,835.64 -105,465,037.78 -1.07

เดือน ธันวาคม  2559
 
รายการ เดือน ธ.ค. 2559
จำนวนสมาชิกหลัก 6,017.00
สมาชิกสมทบ 671.00
สมาชิกที่กู้เงิน 5,115.00
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 413,940,070.00
ทุนเรือนหุ้น 2,296,455,440.00
เงินฝากออมทรัพย์ 2,423,190,644.51
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 286,644,838.38
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,506,359,517.00
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,423,336,227.75
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 51,893,156.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,691,666.14
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 11,739,959.83
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 1,641.60
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 5,646,842.79
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,220,681.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 14,566,041.92
เงินสำรอง 257,047,132.82
กำไรสะสมโดยประมาณ 17,288,263.42
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,938,614,577.51
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 7
จำนวนผู้เข้าชม:1105037

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th