รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา

ปี  2561
 
รายการ ปี  2561 ปี  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 6,986.00 6,888.00 98.00 1.42
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 3,191,549,430.00 2,954,352,910.00 237,196,520.00 8.03
เงินสำรองและเงินสะสม 331,264,424.85 296,014,076.65 35,250,348.20 11.91
เงินรับฝาก 2,808,956,807.50 2,606,721,385.41 202,235,422.09 7.76
เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2,736,512,939.00 3,042,030,619.00 -305,517,680.00 -10.04
ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,467,851,468.00 2,599,172,359.00 -131,320,891.00 -5.05
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 10,199,989,520.00 9,931,328,049.00 268,661,471.00 2.71
สินทรัพย์ทั้งหมด 10,486,335,167.69 10,110,478,185.27 375,856,982.42 3.72
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 10,486,335,167.69 10,110,478,185.27 375,856,982.42 3.72
รายได้ 612,954,414.11 599,646,846.14 13,307,567.97 2.22
รายจ่าย 336,655,927.53 337,941,233.94 -1,285,306.41 -0.38
กำไรสุทธิประจำปี 276,298,486.58 261,705,612.20 14,592,874.38 5.58

 
   
     สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ รายเดือน

เดือน ธันวาคม 2561
รายการ เดือน ธ.ค. 2561 เดือน พ.ย.  2561 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,156.00 6,149.00 7.00 0.11
สมาชิกสมทบ 839.00 837.00 2.00 0.24
สมาชิกที่กู้เงิน 5,119.00 5,121.00 -2.00 -0.04
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 533,320,480.00 528,931,480.00 4,389,000.00 0.83
ทุนเรือนหุ้น 2,683,050,050.00 2,662,617,950.00 20,432,100.00 0.77
เงินฝากออมทรัพย์ 2,928,491,210.66 2,808,956,807.50 119,534,403.16 4.26
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 297,302,508.97 182,476,393.20 114,826,115.77 62.93
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,186,052,922.00 10,199,989,520.00 -13,936,598.00 -0.14
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,036,551,582.50 3,840,072,306.00 196,479,276.50 5.12
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 47,229,958.00 605,266,232.00 -558,036,274.00 -92.20
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00 661,264.49 -661,264.49 -100.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 6,172,617.62 -6,172,617.62 -100.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 598,316.64 58,826,518.97 -58,228,202.33 -98.98
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 11,586,325.94 104,640,863.99 -93,054,538.05 -88.93
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 0.00 44,249.17 -44,249.17 -100.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 6,194,040.60 77,169,138.66 -70,975,098.06 -91.97
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,711,231.00 15,679,931.00 31,300.00 0.20
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 16,741,371.25 95,975,156.74 -79,233,785.49 -82.56
เงินสำรอง 311,453,801.82 283,823,901.82 27,629,900.00 9.73
กำไรสะสมโดยประมาณ 12,156,423.57 276,298,486.58 -264,142,063.01 -95.60
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,596,194,311.19 10,486,335,167.69 109,859,143.50 1.05
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 6
จำนวนผู้เข้าชม:1246432

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com