รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา

ปี  2564
 
รายการ ปี  2564 ปี  2563 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 7,992.00 7,819.00 173.00 2.21
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 3,788,485,270.00 3,617,274,350.00 171,210,920.00 4.73
เงินสำรองและเงินสะสม 433,169,879.65 390,235,521.92 42,934,357.73 11.00
เงินรับฝาก 3,739,547,625.17 3,241,484,016.69 498,063,608.48 15.37
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 10,485,339,845.48 10,291,051,388.13 194,288,457.35 1.89
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 10,807,266,769.41 10,408,069,727.02 399,197,042.39 3.84
รายได้ 603,807,884.23 611,054,575.50 -7,246,691.27 -1.19
รายจ่าย 271,001,478.66 298,561,129.33 -27,559,650.67 -9.23
กำไรสุทธิประจำปี 332,806,405.57 312,493,446.17 20,312,959.40 6.50

 
   
     สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ รายเดือน

เดือน กรกฎาคม2565
รายการ เดือน ก.ค. 2565 เดือน ม.ย.   2565 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,433.00 6,423.00 10.00 0.16
สมาชิกสมทบ 1,647.00 1,648.00 -1.00 -0.06
สมาชิกที่กู้เงิน 5,017.00 5,020.00 -3.00 -0.06
ทุนเรือนหุ้น 3,173,749,790.00 3,166,364,800.00 7,384,990.00 0.23
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 721,148,230.00 717,737,330.00 3,410,900.00 0.48
เงินฝากออมทรัพย์ 3,845,358,516.82 3,823,141,877.56 22,216,639.26 0.58
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 166,532,037.16 116,173,843.94 50,358,193.22 43.35
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,544,765,683.58 10,556,906,284.00 -12,140,600.42 -0.12
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,294,310,000.00 2,310,170,000.00 -15,860,000.00 -0.69
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 388,966,999.01 348,833,051.44 40,133,947.57 11.51
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 178,418.73 120,426.87 57,991.86 48.16
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 3,274,817.95 3,274,817.95 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 50,521,144.48 44,649,447.08 5,871,697.40 13.15
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 19,880,760.22 18,027,006.82 1,853,753.40 10.28
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 28,894,750.61 25,895,863.07 2,998,887.54 11.58
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 1,120.20 1,120.20 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,766,884.78 15,766,884.78 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 56,651,636.04 48,559,894.42 8,091,741.62 16.66
เงินสำรอง 403,585,820.38 403,585,820.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 236,769,534.14 215,385,474.67 21,384,059.47 9.93
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,787,736,646.51 10,749,418,641.54 38,318,004.97 0.36

เดือน มิถุนายน2565
รายการ เดือน มิ.ย. 2565 เดือน พ.ค.   2565 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,423.00 6,403.00 20.00 0.31
สมาชิกสมทบ 1,648.00 1,644.00 4.00 0.24
สมาชิกที่กู้เงิน 5,020.00 5,011.00 9.00 0.18
ทุนเรือนหุ้น 3,166,364,800.00 3,155,181,570.00 11,183,230.00 0.35
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 717,737,330.00 714,038,030.00 3,699,300.00 0.52
เงินฝากออมทรัพย์ 3,823,141,877.56 3,868,919,967.58 -45,778,090.02 -1.18
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 116,173,843.94 157,903,237.45 -41,729,393.51 -26.43
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,556,906,284.00 10,536,933,320.63 19,972,963.37 0.19
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,310,170,000.00 2,331,030,000.00 -20,860,000.00 -0.89
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 348,833,051.44 297,843,397.85 50,989,653.59 17.12
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 120,426.87 102,869.89 17,556.98 17.07
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 3,274,817.95 312.00 3,274,505.95 1,049,521.14
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 44,649,447.08 38,815,978.80 5,833,468.28 15.03
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 18,027,006.82 15,381,390.36 2,645,616.46 17.20
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 25,895,863.07 22,518,174.52 3,377,688.55 15.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 1,120.20 1,120.20 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,766,884.78 15,751,894.78 14,990.00 0.10
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 48,559,894.42 36,904,253.12 11,655,641.30 31.58
เงินสำรอง 403,585,820.38 403,585,820.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 215,385,474.67 184,608,672.74 30,776,801.93 16.67
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,749,418,641.54 10,771,265,470.39 -21,846,828.85 -0.20

เดือน พฤษภาคม2565
รายการ เดือน พ.ค. 2565 เดือน เม.ย.   2565 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,403.00 6,401.00 2.00 0.03
สมาชิกสมทบ 1,644.00 1,648.00 -4.00 -0.24
สมาชิกที่กู้เงิน 5,011.00 5,001.00 10.00 0.20
ทุนเรือนหุ้น 3,155,181,570.00 3,152,521,500.00 2,660,070.00 0.08
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 714,038,030.00 711,606,430.00 2,431,600.00 0.34
เงินฝากออมทรัพย์ 3,868,919,967.58 3,849,433,536.67 19,486,430.91 0.51
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 157,903,237.45 145,931,481.73 11,971,755.72 8.20
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,536,933,320.63 10,514,054,777.16 22,878,543.47 0.22
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,331,030,000.00 2,346,890,000.00 -15,860,000.00 -0.68
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 297,843,397.85 250,068,183.18 47,775,214.67 19.10
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 102,869.89 102,869.89 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 312.00 0.00 312.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 38,815,978.80 32,118,246.95 6,697,731.85 20.85
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 15,381,390.36 12,256,678.07 3,124,712.29 25.49
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 22,518,174.52 19,089,141.62 3,429,032.90 17.96
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 1,120.20 985.26 134.94 13.70
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,751,894.78 15,674,154.78 77,740.00 0.50
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 36,904,253.12 29,474,325.31 7,429,927.81 25.21
เงินสำรอง 403,585,820.38 403,585,820.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 184,608,672.74 157,476,505.86 27,132,166.88 17.23
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,771,265,470.39 10,736,332,470.78 34,932,999.61 0.33

เดือน เมษายน 2565
รายการ เดือน เม.ย. 2565 เดือน มี.ค.  2565 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,401.00 6,389.00 12.00 0.19
สมาชิกสมทบ 1,648.00 1,643.00 5.00 0.30
สมาชิกที่กู้เงิน 5,001.00 5,002.00 -1.00 -0.02
ทุนเรือนหุ้น 3,152,521,500.00 3,147,342,640.00 5,178,860.00 0.16
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 711,606,430.00 707,383,230.00 4,223,200.00 0.60
เงินฝากออมทรัพย์ 3,849,433,536.67 3,843,181,791.29 6,251,745.38 0.16
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 145,931,481.73 249,319,639.11 -103,388,157.38 -41.47
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,514,054,777.16 10,512,612,717.14 1,442,060.02 0.01
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,346,890,000.00 2,492,166,300.00 -145,276,300.00 -5.83
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 250,068,183.18 203,791,702.54 46,276,480.64 22.71
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 102,869.89 102,869.89 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 32,118,246.95 26,512,105.70 5,606,141.25 21.15
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 12,256,678.07 10,000,438.33 2,256,239.74 22.56
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 19,089,141.62 15,440,980.82 3,648,160.80 23.63
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 985.26 643.03 342.23 53.22
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,674,154.78 15,637,854.78 36,300.00 0.23
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 29,474,325.31 22,537,930.09 6,936,395.22 30.78
เงินสำรอง 403,585,820.38 403,585,820.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 157,476,505.86 129,635,724.46 27,840,781.40 21.48
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,736,332,470.78 10,838,238,977.46 -101,906,506.68 -0.94

เดือน มีนาคม 2565
รายการ เดือน มี.ค. 2565 เดือน ก.พ.  2565 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,389.00 6,369.00 20.00 0.31
สมาชิกสมทบ 1,643.00 1,632.00 11.00 0.67
สมาชิกที่กู้เงิน 5,002.00 4,996.00 6.00 0.12
ทุนเรือนหุ้น 3,147,342,640.00 3,132,970,950.00 14,371,690.00 0.46
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 707,383,230.00 702,209,030.00 5,174,200.00 0.74
เงินฝากออมทรัพย์ 3,843,181,791.29 3,872,119,387.30 -28,937,596.01 -0.75
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 249,319,639.11 124,405,528.05 124,914,111.06 100.41
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,512,612,717.14 10,451,566,136.33 61,046,580.81 0.58
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,492,166,300.00 2,332,443,000.00 159,723,300.00 6.85
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 203,791,702.54 149,445,325.50 54,346,377.04 36.37
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 102,869.89 90,831.15 12,038.74 13.25
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 26,512,105.70 19,720,646.43 6,791,459.27 34.44
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 10,000,438.33 7,457,602.72 2,542,835.61 34.10
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 15,440,980.82 11,654,469.31 3,786,511.51 32.49
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 643.03 431.85 211.18 48.90
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,637,854.78 15,637,854.78 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 22,537,930.09 14,559,918.24 7,978,011.85 54.79
เงินสำรอง 403,585,820.38 403,585,820.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 129,635,724.46 96,328,378.10 33,307,346.36 34.58
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,838,238,977.46 10,652,278,270.82 185,960,706.64 1.75

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายการ เดือน ก.พ. 2565 เดือน ม.ค.  2565 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,369.00 6,379.00 -10.00 -0.16
สมาชิกสมทบ 1,632.00 1,626.00 6.00 0.37
สมาชิกที่กู้เงิน 4,996.00 5,007.00 -11.00 -0.22
ทุนเรือนหุ้น 3,132,970,950.00 3,125,327,020.00 7,643,930.00 0.24
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 702,209,030.00 698,122,730.00 4,086,300.00 0.59
เงินฝากออมทรัพย์ 3,872,119,387.30 3,909,788,603.88 -37,669,216.58 -0.96
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 124,405,528.05 174,568,991.73 -50,163,463.68 -28.74
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,451,566,136.33 10,441,898,612.15 9,667,524.18 0.09
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,332,443,000.00 2,377,719,700.00 -45,276,700.00 -1.90
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 149,445,325.50 103,079,045.86 46,366,279.64 44.98
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 90,831.15 90,831.15 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 19,720,646.43 13,113,672.16 6,606,974.27 50.38
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,457,602.72 5,149,547.93 2,308,054.79 44.82
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 11,654,469.31 8,121,887.23 3,532,582.08 43.49
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 431.85 431.85 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,637,854.78 15,586,054.78 51,800.00 0.33
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 14,559,918.24 10,560,586.67 3,999,331.57 37.87
เงินสำรอง 403,585,820.38 403,585,820.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 96,328,378.10 66,285,101.17 30,043,276.93 45.32
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,652,278,270.82 10,692,722,909.13 -40,444,638.31 -0.38

เดือน มกราคม 2565
รายการ เดือน ม.ค. 2565 เดือน ธ.ค.  2564 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,379.00 6,379.00 0.00 0.00
สมาชิกสมทบ 1,626.00 1,627.00 -1.00 -0.06
สมาชิกที่กู้เงิน 5,007.00 5,018.00 -11.00 -0.22
ทุนเรือนหุ้น 3,125,327,020.00 3,107,737,240.00 17,589,780.00 0.57
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 698,122,730.00 693,801,830.00 4,320,900.00 0.62
เงินฝากออมทรัพย์ 3,909,788,603.88 3,942,685,186.34 -32,896,582.46 -0.83
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 174,568,991.73 201,489,115.54 -26,920,123.81 -13.36
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,441,898,612.15 10,445,988,811.92 -4,090,199.77 -0.04
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,377,719,700.00 2,422,996,400.00 -45,276,700.00 -1.87
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 103,079,045.86 53,852,079.92 49,226,965.94 91.41
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 90,831.15 0.00 90,831.15 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 13,113,672.16 6,434,724.94 6,678,947.22 103.80
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,149,547.93 1,959,657.51 3,189,890.42 162.78
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 8,121,887.23 4,074,478.02 4,047,409.21 99.34
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 431.85 0.00 431.85 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 15,586,054.78 15,586,054.78 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 10,560,586.67 3,835,298.70 6,725,287.97 175.35
เงินสำรอง 403,585,820.38 403,585,820.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 66,285,101.17 37,580,000.75 28,705,100.42 76.38
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 10,692,722,909.13 10,723,686,694.88 -30,963,785.75 -0.29
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:2223115

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com