>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 
 
     
     
 
ปี  2559
 
รายการ ปี  2559 ปี  2558 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 6,672.00 6,555.00 117.00 1.78
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 2,689,735,830.00 2,405,027,030.00 284,708,800.00 11.84
เงินสำรองและเงินสะสม 241,519,785.96 222,551,185.96 18,968,600.00 8.52
เงินรับฝาก 2,349,853,017.87 2,112,004,365.88 237,848,651.99 11.26
เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2,699,062,038.00 3,022,010,612.00 -322,948,574.00 -10.69
ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,273,816,585.00 2,498,165,407.00 -224,348,822.00 -8.98
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 9,488,469,789.00 9,063,224,336.00 425,245,453.00 4.69
สินทรัพย์ทั้งหมด 9,698,622,980.29 9,573,869,693.15 124,753,287.14 1.30
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 9,698,622,980.29 9,573,869,693.15 124,753,287.14 1.30
รายได้ 586,032,150.01 548,139,979.27 37,892,170.74 6.91
รายจ่าย 359,171,346.68 354,865,620.80 4,305,725.88 1.21
กำไรสุทธิประจำปี 226,860,803.33 193,274,358.47 33,586,444.86 17.38

ปี  2558
 
รายการ ปี  2558 ปี  2557 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 6,555.00 6,459.00 96.00 1.49
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 2,405,027,030.00 2,124,448,160.00 280,578,870.00 13.21
เงินสำรองและเงินสะสม 222,551,185.96 207,313,241.43 15,237,944.53 7.35
เงินรับฝาก 2,112,004,365.88 1,883,988,576.31 228,015,789.57 12.10
เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3,022,010,612.00 2,287,002,130.00 735,008,482.00 32.14
ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,498,165,407.00 2,092,195,875.00 405,969,532.00 19.40
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 9,063,224,336.00 8,543,274,982.00 519,949,354.00 6.09
สินทรัพย์ทั้งหมด 9,573,869,693.15 8,720,898,186.37 852,971,506.78 9.78
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 9,573,869,693.15 8,720,898,186.37 852,971,506.78 9.78
รายได้ 548,139,979.27 526,197,243.50 21,942,735.77 4.17
รายจ่าย 354,865,620.80 359,934,567.29 -5,068,946.49 -1.41
กำไรสุทธิประจำปี 193,274,358.47 166,262,676.21 27,011,682.26 16.25
 
     
     
     
 
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 
รายการ เดือน ก.พ. 2560 เดือน ..  2560 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,021.00 6,005.00 16.00 0.27
สมาชิกสมทบ 717.00 697.00 20.00 2.87
สมาชิกที่กู้เงิน 5,102.00 5,107.00 -5.00 -0.10
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 451,510,370.00 434,161,970.00 17,348,400.00 4.00
ทุนเรือนหุ้น 2,311,839,710.00 2,299,894,290.00 11,945,420.00 0.52
เงินฝากออมทรัพย์ 2,470,545,138.56 2,447,905,853.26 22,639,285.30 0.92
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 88,421,286.72 210,064,748.57 -121,643,461.85 -57.91
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,536,584,718.00 9,512,529,908.00 24,054,810.00 0.25
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,110,885,068.25 4,287,119,519.00 -176,234,450.75 -4.11
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 146,389,889.00 100,719,208.00 45,670,681.00 45.34
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 288,153.79 288,153.79 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 8,622,958.89 5,670,226.01 2,952,732.88 52.07
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 35,849,981.47 24,665,504.05 11,184,477.42 45.34
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 26,584.36 15,028.85 11,555.51 76.89
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 16,362,996.45 11,245,775.38 5,117,221.07 45.50
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,246,911.00 14,245,681.00 1,230.00 0.01
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 25,813,221.82 18,537,029.23 7,276,192.59 39.25
เงินสำรอง 257,047,132.82 257,047,132.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 60,205,139.80 41,025,378.27 19,179,761.53 46.75
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,767,137,797.86 9,872,602,835.64 -105,465,037.78 -1.07

เดือน ธันวาคม  2559
 
รายการ เดือน ธ.ค. 2559
จำนวนสมาชิกหลัก 6,017.00
สมาชิกสมทบ 671.00
สมาชิกที่กู้เงิน 5,115.00
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 413,940,070.00
ทุนเรือนหุ้น 2,296,455,440.00
เงินฝากออมทรัพย์ 2,423,190,644.51
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 286,644,838.38
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,506,359,517.00
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,423,336,227.75
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 51,893,156.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,691,666.14
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 11,739,959.83
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 1,641.60
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 5,646,842.79
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 14,220,681.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 14,566,041.92
เงินสำรอง 257,047,132.82
กำไรสะสมโดยประมาณ 17,288,263.42
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,938,614,577.51

เดือน ตุลาคม  2559
 
รายการ เดือน ต.ค. 2559 เดือน ..  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,011.00 6,007.00 4.00 0.07
สมาชิกสมทบ 657.00 644.00 13.00 2.02
สมาชิกที่กู้เงิน 5,117.00 5,118.00 -1.00 -0.02
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 390,489,470.00 373,590,470.00 16,899,000.00 4.52
ทุนเรือนหุ้น 2,274,168,090.00 2,261,888,430.00 12,279,660.00 0.54
เงินฝากออมทรัพย์ 2,332,790,823.56 2,282,925,227.68 49,865,595.88 2.18
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 200,211,964.15 167,402,432.20 32,809,531.95 19.60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,475,858,246.00 9,484,286,418.00 -8,428,172.00 -0.09
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,309,101,945.00 4,374,948,036.75 -65,846,091.75 -1.51
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 531,856,933.00 484,913,539.00 46,943,394.00 9.68
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 338,597.79 322,833.10 15,764.69 4.88
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 4,651,797.79 4,651,797.79 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 45,810,274.36 42,149,452.46 3,660,821.90 8.69
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 138,862,639.09 126,695,286.84 12,167,352.25 9.60
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 96,195.00 93,478.40 2,716.60 2.91
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 60,945,318.48 55,743,731.55 5,201,586.93 9.33
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 3,502,132.41 3,502,132.41 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 68,995,354.18 60,936,448.36 8,058,905.82 13.23
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 222,688,147.23 204,834,931.48 17,853,215.75 8.72
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,799,298,843.27 9,768,125,590.47 31,173,252.80 0.32

เดือน กันยายน  2559
 
รายการ เดือน ก.ย. 2559 เดือน..  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,007.00 6,003.00 4.00 0.07
สมาชิกสมทบ 644.00 641.00 3.00 0.47
สมาชิกที่กู้เงิน 5,118.00 5,117.00 1.00 0.02
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 373,590,470.00 365,503,970.00 8,086,500.00 2.21
ทุนเรือนหุ้น 2,261,888,430.00 2,249,920,300.00 11,968,130.00 0.53
เงินฝากออมทรัพย์ 2,282,925,227.68 2,256,427,347.01 26,497,880.67 1.17
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 167,402,432.20 104,429,680.21 62,972,751.99 60.30
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,484,286,418.00 9,459,481,842.00 24,804,576.00 0.26
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,374,948,036.75 4,365,764,137.75 9,183,899.00 0.21
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 484,913,539.00 432,989,618.00 51,923,921.00 11.99
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 322,833.10 322,833.10 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 4,651,797.79 4,651,797.79 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 42,149,452.46 38,087,616.81 4,061,835.65 10.66
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 126,695,286.84 114,017,722.54 12,677,564.30 11.12
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 93,478.40 89,745.59 3,732.81 4.16
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 55,743,731.55 50,323,031.91 5,420,699.64 10.77
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 3,502,132.41 3,445,932.41 56,200.00 1.63
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 60,936,448.36 55,957,636.07 4,978,812.29 8.90
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 204,834,931.48 179,921,755.97 24,913,175.51 13.85
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,768,125,590.47 9,689,482,795.68 78,642,794.79 0.81

เดือน สิงหาคม  2559
 
รายการ เดือน ส.ค. 2559 เดือน ..  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,003.00 6,003.00 0.00 0.00
สมาชิกสมทบ 641.00 625.00 16.00 2.56
สมาชิกที่กู้เงิน 5,117.00 5,113.00 4.00 0.08
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 365,503,970.00 357,571,770.00 7,932,200.00 2.22
ทุนเรือนหุ้น 2,249,920,300.00 2,234,739,610.00 15,180,690.00 0.68
เงินฝากออมทรัพย์ 2,256,427,347.01 2,240,224,610.06 16,202,736.95 0.72
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 104,429,680.21 120,252,741.54 -15,823,061.33 -13.16
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,459,481,842.00 9,420,273,034.00 39,208,808.00 0.42
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,365,764,137.75 4,386,365,007.00 -20,600,869.25 -0.47
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 432,989,618.00 383,205,004.00 49,784,614.00 12.99
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 322,833.10 321,871.18 961.92 0.30
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 4,651,797.79 4,651,797.79 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 38,087,616.81 34,738,753.77 3,348,863.04 9.64
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 114,017,722.54 100,931,831.90 13,085,890.64 12.97
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 89,745.59 83,504.87 6,240.72 7.47
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 50,323,031.91 42,294,322.88 8,028,709.03 18.98
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 3,445,932.41 3,445,932.41 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 55,957,636.07 52,526,043.86 3,431,592.21 6.53
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 179,921,755.97 158,014,295.69 21,907,460.28 13.86
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,689,482,795.68 9,648,625,706.13 40,857,089.55 0.42

เดือน กรกฎาคม  2559
 
รายการ เดือน ก.ค. 2559 เดือน มิ.ย.  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,003.00 5,993.00 10.00 0.17
สมาชิกสมทบ 625.00 622.00 3.00 0.48
สมาชิกที่กู้เงิน 5,113.00 5,106.00 7.00 0.14
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 357,571,770.00 348,561,070.00 9,010,700.00 2.59
ทุนเรือนหุ้น 2,234,739,610.00 2,221,201,850.00 13,537,760.00 0.61
เงินฝากออมทรัพย์ 2,240,224,610.06 2,218,149,459.94 22,075,150.12 1.00
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 120,252,741.54 350,629,164.77 -230,376,423.23 -65.70
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,420,273,034.00 9,385,094,147.00 35,178,887.00 0.37
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,386,365,007.00 4,655,035,836.50 -268,670,829.50 -5.77
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 383,205,004.00 336,591,884.00 46,613,120.00 13.85
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 321,871.18 148,260.47 173,610.71 117.10
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 4,651,797.79 4,651,797.79 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 34,738,753.77 30,790,440.11 3,948,313.66 12.82
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 100,931,831.90 88,669,578.12 12,262,253.78 13.83
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 83,504.87 73,629.50 9,875.37 13.41
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 42,294,322.88 36,555,182.26 5,739,140.62 15.70
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 3,445,932.41 3,432,432.41 13,500.00 0.39
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 52,526,043.86 48,042,776.20 4,483,267.66 9.33
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 158,014,295.69 137,645,236.07 20,369,059.62 14.80
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,648,625,706.13 9,854,605,391.59 -205,979,685.46 -2.09

เดือน มิถุนายน  2559
 
รายการ เดือน มิ.ย. 2559 เดือน พ.ค.  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 5,993.00 5,984.00 9.00 0.15
สมาชิกสมทบ 622.00 618.00 4.00 0.65
สมาชิกที่กู้เงิน 5,106.00 5,090.00 16.00 0.31
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 348,561,070.00 339,793,370.00 8,767,700.00 2.58
ทุนเรือนหุ้น 2,221,201,850.00 2,200,096,450.00 21,105,400.00 0.96
เงินฝากออมทรัพย์ 2,218,149,459.94 2,220,981,445.93 -2,831,985.99 -0.13
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 350,629,164.77 52,635,380.82 297,993,783.95 566.15
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,385,094,147.00 9,277,695,347.50 107,398,799.50 1.16
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,655,035,836.50 4,302,689,391.00 352,346,445.50 8.19
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 336,591,884.00 285,622,907.00 50,968,977.00 17.84
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 148,260.47 148,260.47 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 4,651,797.79 0.00 4,651,797.79 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 30,790,440.11 25,536,234.62 5,254,205.49 20.58
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 88,669,578.12 77,331,667.10 11,337,911.02 14.66
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 73,629.50 72,910.20 719.30 0.99
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 36,555,182.26 31,371,836.86 5,183,345.40 16.52
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 3,432,432.41 4,129,650.13 -697,217.72 -16.88
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 48,042,776.20 40,763,755.70 7,279,020.50 17.86
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 137,645,236.07 111,037,682.99 26,607,553.08 23.96
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,854,605,391.59 9,439,272,381.30 415,333,010.29 4.40เดือน พฤษภาคม  2559
 
รายการ เดือน พ.ค. 2559 เดือน เม.ย.  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 5,984.00 5,976.00 8.00 0.13
สมาชิกสมทบ 618.00 615.00 3.00 0.49
สมาชิกที่กู้เงิน 5,090.00 5,089.00 1.00 0.02
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 339,793,370.00 336,193,830.00 3,599,540.00 1.07
ทุนเรือนหุ้น 2,200,096,450.00 2,185,806,480.00 14,289,970.00 0.65
เงินฝากออมทรัพย์ 2,220,981,445.93 2,213,716,790.11 7,264,655.82 0.33
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 52,635,380.82 86,392,204.07 -33,756,823.25 -39.07
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,277,695,347.50 9,244,763,026.00 32,932,321.50 0.36
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,302,689,391.00 4,335,303,287.50 -32,613,896.50 -0.75
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 285,622,907.00 238,350,356.00 47,272,551.00 19.83
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 148,260.47 686,439.99 -538,179.52 -78.40
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 25,536,234.62 21,534,653.80 4,001,580.82 18.58
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 77,331,667.10 65,149,223.16 12,182,443.94 18.70
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 72,910.20 64,494.67 8,415.53 13.05
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 31,371,836.86 25,405,873.11 5,965,963.75 23.48
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 4,129,650.13 4,124,150.13 5,500.00 0.13
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 40,763,755.70 31,256,269.84 9,507,485.86 30.42
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 111,037,682.99 95,920,941.41 15,116,741.58 15.76
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,439,272,381.30 9,439,690,667.55 -418,286.25 -0.00เดือน เมษายน  2559
 
รายการ เดือน เม.ย. 2559 เดือน มี.ค.  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 5,976.00 5,977.00 -1.00 -0.02
สมาชิกสมทบ 615.00 614.00 1.00 0.16
สมาชิกที่กู้เงิน 5,089.00 5,091.00 -2.00 -0.04
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 336,193,830.00 331,636,930.00 4,556,900.00 1.37
ทุนเรือนหุ้น 2,185,806,480.00 2,172,435,940.00 13,370,540.00 0.62
เงินฝากออมทรัพย์ 2,213,716,790.11 2,200,871,034.34 12,845,755.77 0.58
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 86,392,204.07 408,046,264.07 -321,654,060.00 -78.83
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,244,763,026.00 9,203,434,346.00 41,328,680.00 0.45
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,335,303,287.50 4,657,962,711.00 -322,659,423.50 -6.93
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 238,350,356.00 192,927,367.00 45,422,989.00 23.54
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 686,439.99 686,439.99 0.00 0.00
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 21,534,653.80 17,639,105.86 3,895,547.94 22.08
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 65,149,223.16 52,877,677.39 12,271,545.77 23.21
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 64,494.67 50,598.80 13,895.87 27.46
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 25,405,873.11 19,285,758.09 6,120,115.02 31.73
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 4,124,150.13 4,103,100.13 21,050.00 0.51
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 31,256,269.84 22,930,907.91 8,325,361.93 36.31
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 95,920,941.41 81,101,258.94 14,819,682.47 18.27
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,439,690,667.55 9,716,442,932.10 -276,752,264.55 -2.85เดือน มีนาคม  2559
 
รายการ เดือน มี.ค. 2559 เดือน ก.พ.  2559 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 5,977.00 5,967.00 10.00 0.17
สมาชิกสมทบ 614.00 610.00 4.00 0.66
สมาชิกที่กู้เงิน 5,091.00 5,079.00 12.00 0.24
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 331,636,930.00 323,613,430.00 8,023,500.00 2.48
ทุนเรือนหุ้น 2,172,435,940.00 2,153,351,650.00 19,084,290.00 0.89
เงินฝากออมทรัพย์ 2,200,871,034.34 2,210,422,075.05 -9,551,040.71 -0.43
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 408,046,264.07 84,677,011.21 323,369,252.86 381.89
เงินให้กู้แก่สมาชิก 9,203,434,346.00 9,141,944,340.00 61,490,006.00 0.67
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 4,657,962,711.00 4,310,575,630.50 347,387,080.50 8.06
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 192,927,367.00 141,241,215.00 51,686,152.00 36.59
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 686,439.99 685,557.03 882.96 0.13
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 17,639,105.86 12,472,215.44 5,166,890.42 41.43
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 52,877,677.39 39,898,867.02 12,978,810.37 32.53
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 50,598.80 33,699.69 16,899.11 50.15
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 19,285,758.09 14,365,372.89 4,920,385.20 34.25
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 4,103,100.13 3,604,725.13 498,375.00 13.83
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 22,930,907.91 18,428,862.74 4,502,045.17 24.43
เงินสำรอง 234,361,032.82 234,361,032.82 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 81,101,258.94 56,879,414.25 24,221,844.69 42.58
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 9,716,442,932.10 9,328,491,994.85 387,950,937.25 4.16
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 28
จำนวนผู้เข้าชม:998787

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th