เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 
นายนคเรศ ราชจริต
ผู้จัดการ
 
นางสาววราภรณ์  ยศจนา
รองผู้จัดการ
นายทองเกษตร นาแพร่
รองผู้จัดการ
นางนภาพร ปัญญาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
นางอัจฉราพร ศรีประภา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
       
นางพัชราภรณ์ คำปินไชย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางกาญจนา อุทัยศรี
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
นางสาวิตรี ใหม่นา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางจิรัตน์ติกาล ทรายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น
       
นางภาชื่น ฤทธิ์มณี
เจ้าหน้าที่บริการ
นายจิรายุส บัวอินทร์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางณัฐพร ป้อมบ้านต้า
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นายสิริกร จันทรวงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
       
นางอัจฉราพรรณ กันทะวัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายนรนนท์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
นายนคร พันธ์ปัญญา
รักษาความปลอดภัย
นายผัด เมืองวงศ์
รักษาความปลอดภัย
       
     
นายทรงศักดิ์ นามวงค์
รักษาความปลอดภัย
     
       
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 5
จำนวนผู้เข้าชม:2284180

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com