>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
นายนคเรศ ราชจริต
ผู้จัดการ
 
นายวีรพงษ์ ปิงเมือง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางกัญญานัฐ ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางธนพร จันทรวงค์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาววราภรณ์  ยศจนา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
       
นางอัจฉราพร ศรีประภา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น
นางฐานิกา ใจวรรณ
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
นางนภาพร ปัญญาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางพัชราภรณ์ คำปินไชย
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก
       
นายทองเกษตร นาแพร่
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
นางกาญจนา อุทัยศรี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางจิรัตน์ติกาล ทรายแก้ว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวิตรี ใหม่นา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
       
นายจรัญชัย สมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวภาชื่น วาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริการ
นายผัด เมืองวงศ์
รักษาความปลอดภัย
นายนคร พันธ์ปัญญา
รักษาความปลอดภัย
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 14
จำนวนผู้เข้าชม:1066115

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th