เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 
นายนคเรศ ราชจริต
ผู้จัดการ
 
นายวีรพงษ์ ปิงเมือง
รองผู้จัดการ
นางธนพร จันทรวงค์
รองผู้จัดการ
นางพัชราภรณ์ คำปินไชย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาววราภรณ์  ยศจนา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
       
นางอัจฉราพร ศรีประภา
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
นางฐานิกา ใจวรรณ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น
นางนภาพร ปัญญาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายทองเกษตร นาแพร่
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
       
นางกาญจนา อุทัยศรี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางจิรัตน์ติกาล ทรายแก้ว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวิตรี ใหม่นา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวณัฐพร วันเที่ยง
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
       
นายจรัญชัย สมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวภาชื่น วาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริการ
นายผัด เมืองวงศ์
รักษาความปลอดภัย
นายนคร พันธ์ปัญญา
รักษาความปลอดภัย
       
นายทรงศักดิ์ นามวงค์
รักษาความปลอดภัย
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 10
จำนวนผู้เข้าชม:1136493

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com