ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
1 ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกผู้สูงวัย

งบประมาณ
   1,500,000 บาท
 
2 โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ วัตถุประสงค์
   - เพื่อแสดงความยินดีกับครอบครัวของสมาชิกที่มีทายาทใหม่

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
3 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์
   - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
4 โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการชดเชยแก่สมาชิกผู้ที่ไม่เคยสมรสและคู่สมรสที่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

งบประมาณ
   150,000
 
5 โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
6 โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ วัตถุประสงค์
   - เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
7 โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกพิการ

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
8 โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต
   - เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันกรณีผู้เสียชีวิตยังมีหนี้สิน

งบประมาณ
   35,000,000 บาท
 
9 โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัย
   - เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

งบประมาณ
   5,500,000 บาท
 
10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันครู

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
11 พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุและลาออกจากราชการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อแนะแนวทางการบริหารการเงินแก่สมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ

งบประมาณ
   150,000 บาท
 
12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
   - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมออมทรัพย์ออมความดี

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
13 สนับสนุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
   - เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

งบประมาณ
   380,000 บาท
 
14 สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมข้าราชการครูบำนาญในจังหวัดพะเยา และรณรงค์เพื่อสิทธิประโยชน์ข้าราชการและบุคลากรบำนาญ

งบประมาณ
   220,000 บาท
 
15 หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สมาชิก

งบประมาณ
   1,500,000 บาท
 
16 โครงการออมทรัพย์ออมความดี วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการออมของนักเรียน
   - เพื่อระดมเงินทุนของสหกรณ์
   - สนับสนุนกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

งบประมาณ
   350,000 บาท
 
17 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชิกไปใช้สิทธิ์สรรหาคนละ 1,000 บาท
   - เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการจัดการสรรหา

งบประมาณ
   6,400,000 บาท
 
18 โครงการพัฒนาลานจอดรถ วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้เกิดความมีระเบียบในการจอดรถ
   - เพื่อสร้างความปลอดภัยในการจอดรถ

งบประมาณ
   1,500,000 บาท
 
19 โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ตัวแทนสหกรณ์ได้พบปะกับสมาชิกอย่างทั่วถึง
   - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

งบประมาณ
   3,300,000 บาท
 
20 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก
   - เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์

งบประมาณ
   3,000,000 บาท
 
21 การจัดการอบรมและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันต่อสภาวการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

งบประมาณ
   2,500,000 บาท
 

 
 
     
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1136481

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com