>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
     
 
 
  วันที่ประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 221
หัวข้อ : ประกาศ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 220
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุ 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 219
หัวข้อ : ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูพะเยาจำกัด ประจำปี 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2557
   
หัวข้อที่: 218
หัวข้อ : การพิจารณาการส่ง งวดคืนชำระเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2557
   
หัวข้อที่: 217
หัวข้อ : ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 กรกฎาคม 2557
   
หัวข้อที่: 215
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 กรกฎาคม 2557
   
หัวข้อที่: 214
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ความดี
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 มิถุนายน 2557
   
หัวข้อที่: 211
หัวข้อ : ขยายระยะเวลาการรับสมัคร โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 210
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 209
หัวข้อ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 208
หัวข้อ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน. 2557
   
หัวข้อที่: 207
หัวข้อ : การจัดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 206
หัวข้อ : หลักเกณฑ์การกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน. 2557
   
หัวข้อที่: 205
หัวข้อ : โครงการสวัสดิการตามวิทยฐานะ ประจำปี 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 26 มีนาคม 2557
   
หัวข้อที่: 204
หัวข้อ : รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างรั้วคอนกรีต
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 173 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11]  

 
     

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 14
จำนวนผู้เข้าชม:1098400

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th