ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2557
   
หัวข้อที่: 228
หัวข้อ : การกำหนดสรรหากรรมการ , ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 225
หัวข้อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 224
หัวข้อ : วารสารประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 223
หัวข้อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 222
หัวข้อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 221
หัวข้อ : ประกาศ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 220
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุ 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 219
หัวข้อ : ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูพะเยาจำกัด ประจำปี 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2557
   
หัวข้อที่: 218
หัวข้อ : การพิจารณาการส่ง งวดคืนชำระเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2557
   
หัวข้อที่: 217
หัวข้อ : ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 กรกฎาคม 2557
   
หัวข้อที่: 215
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 กรกฎาคม 2557
   
หัวข้อที่: 214
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ความดี
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 มิถุนายน 2557
   
หัวข้อที่: 211
หัวข้อ : ขยายระยะเวลาการรับสมัคร โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 210
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 209
หัวข้อ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 178 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11]  


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 5
จำนวนผู้เข้าชม:1129995

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com