ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2559
   
หัวข้อที่: 279
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก (เพิ่มเติม)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 ตุลาคม 2559
   
หัวข้อที่: 278
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 กันยายน 2559
   
หัวข้อที่: 277
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 กรกฎาคม 2559
   
หัวข้อที่: 275
หัวข้อ : ประกาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 มิถุนายน 2559
   
หัวข้อที่: 274
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 มิถุนายน 2559
   
หัวข้อที่: 273
หัวข้อ : ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดการโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 26 พฤษภาคม 2559
   
หัวข้อที่: 271
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 270
หัวข้อ : ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 269
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ประจำปี 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 268
หัวข้อ : ประกาศว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุม พ.ศ.2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 เมษายน. 2559
   
หัวข้อที่: 267
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 พฤศจิกายน 2558
   
หัวข้อที่: 266
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 พฤศจิกายน 2558
   
หัวข้อที่: 265
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผูได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 พฤศจิกายน 2558
   
หัวข้อที่: 264
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ ประจำปี 2559
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 ตุลาคม 2558
   
หัวข้อที่: 263
หัวข้อ : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 178 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11]  


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 8
จำนวนผู้เข้าชม:1129998

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com