ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 13 มิถุนายน 2560
   
หัวข้อที่: 312
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญตามวิทยฐานะ พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 มิถุนายน 2560
   
หัวข้อที่: 311
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 มิถุนายน 2560
   
หัวข้อที่: 310
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะยาวแก่สมาชิก พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 สิงหาคม 2560
   
หัวข้อที่: 309
หัวข้อ : ประกาศ การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 มิถุนายน 2560
   
หัวข้อที่: 308
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 มิถุนายน 2560
   
หัวข้อที่: 307
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 พฤษภาคม 2560
   
หัวข้อที่: 305
หัวข้อ : ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมบุญ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 พฤษภาคม 2560
   
หัวข้อที่: 304
หัวข้อ : ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560
   
หัวข้อที่: 303
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 พฤษภาคม 2560
   
หัวข้อที่: 302
หัวข้อ : ประกาศ การปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 26 เมษายน. 2560
   
หัวข้อที่: 301
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2560/1
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 26 เมษายน. 2560
   
หัวข้อที่: 300
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2560
   
หัวข้อที่: 299
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2560
   
หัวข้อที่: 298
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2560
   
หัวข้อที่: 297
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการปรับอตราดอกเบี้ย พ.ศ.2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 178 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11]  


 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 12
จำนวนผู้เข้าชม:1130002

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com