>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
     
 
 
  วันที่ประกาศข่าว 1 สิงหาคม 2556
   
หัวข้อที่: 165
หัวข้อ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ฯ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 164
หัวข้อ : หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 163
หัวข้อ : เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2556
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 162
หัวข้อ : โครงการสวัสดิการตามวิทยฐานะ ประชำปี 2556
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 161
หัวข้อ : ระเบียบ สอ.ครูพะเยา จำกัด ว่าด้วยหุ้น
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 160
หัวข้อ : หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 159
หัวข้อ : ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก ประจำปี 2556
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 158
หัวข้อ : หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามโครงการจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมรสแล้วไม่มีบุตร
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 กรกฎาคม 2556
   
หัวข้อที่: 157
หัวข้อ : โครงการเงินฝากออมทรัพย์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 มิถุนายน 2556
   
หัวข้อที่: 155
หัวข้อ : ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 มิถุนายน 2556
   
หัวข้อที่: 154
หัวข้อ : กำหนดการประชุมสหกรณ์เคลื่อนที่
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 มิถุนายน 2556
   
หัวข้อที่: 153
หัวข้อ : ประกาศสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 มิถุนายน 2556
   
หัวข้อที่: 152
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 151
หัวข้อ : สัมมนาประชุมใหญ่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2556
   
หัวข้อที่: 150
หัวข้อ : สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 60 ปี
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 173 หัวข้อ รวม : 12 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11   

 
     

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 14
จำนวนผู้เข้าชม:1098393

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th