ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ดูภาพกิจกรรม


 
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีงานวันครู 2561
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 
ดูภาพกิจกรรม


 
สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสหกรณ์
 
ดูภาพกิจกรรม


 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ดูภาพกิจกรรม


 
การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
วันที่ 26 กันยายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลัก ได้แก่
     หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ     ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส         ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 6 หลักหลักการมีส่วนร่วม ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 8 หลักนิติธรรม                 ผลการประเมิน ผ่าน
     การประเมินรวม 4 หลัก                ผลการประเมิน ผ่าน
 
ดูภาพกิจกรรม


 
โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
เพื่อสำรวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
 
ดูภาพกิจกรรม


 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
 
ดูภาพกิจกรรม


 
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย
วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้เดินทางเข้าพื้นที่พบปะและมอบเงินให้กับสมาชิกประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
สมาชิกเลขที่ 008503 นายธวัส ซื่อสัตย์ ข้าราชการบำนาญอำเภอปง
 
ดูภาพกิจกรรม


 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
การประชุมใหญ่สามัญ สันนิบาตสหกรณ์ จ.พะเยา ประจำปี 2559
และบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างสันนิบาตสหกรณ์ จ.พะเยา
ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.พะเยา
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
หน่วยเมือง 1,2,3,4 ดอกคำใต้ 1,2 ภูกามยาว และแม่ใจ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มจุน ปง และเชียงม่วน
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มเชียงคำ 1, 2 และภูซาง
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 


 
รดน้ำดำหัวประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559
 
ดูภาพกิจกรรม
 
 
     

 

 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1161313

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com