การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
วันที่ 26 กันยายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลัก ได้แก่
     หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ          ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส            ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 6 หลักหลักการมีส่วนร่วม       ผลการประเมิน ผ่าน
     หลักที่ 8 หลักนิติธรรม                 ผลการประเมิน ผ่าน
     การประเมินรวม 4 หลัก                ผลการประเมิน ผ่าน
   
     
   
     
   
     
   
     
   
         
   
         
   
         
       
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:1144115

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com